This page contains a Flash digital edition of a book.
C4C-Cassetteanode en C4C-Grondanode


Nieuwe


ontwikkelingen rond KB


De hedendaagse eisen die aan betonconstructies, zeker voor nieuwbouw, worden gesteld zijn hoog. Kathodische bescherming kan hiervoor een passende oplossing bieden. Care 4 concrete.nl ontwikkelde daarvoor in 2012 het C4C-Brick anode-systeem. De meest recent ontwikkelde methodieken zijn de C4C-Cassetteanode en de C4C-Grondanode.


“C


are 4 concrete.nl brengt preventieve kathodische bescherming (Kapré)


aan op die plaatsen waar het risico het hoogst is en waar geen ruimte is om eventuele schades te herstellen”, ver- telt Dennis Leggedoor, directeur van Care 4 concrete.nl. Volgens de direc- teur is er in de afgelopen ruim 20 jaar meer dan 95.000m2 beton voorzien van Kathodische bescherming. “Bij het aan- brengen van de wapening en voor het storten van beton, plaatsen wij de C4C- Brick tegen de wapening. Uiteraard wordt de rest van de bekabeling ook di- rect geplaatst. Het principe is het aan-


brengen van opgedrukte stroom op de wapening. De wapening is hierdoor be- schermt tegen corrosie. Wij hebben bo- vendien een controlesysteem ontwik- keld dat storingen automatisch meldt. Dat maakt het systeem vrijwel onder- houdsvrij.” Bij Care 4 Concrete.nl , een van de oprichters van het KB-kennis- centrum, worden alle KB-systemen in eigen beheer ontwikkeld en aange- bracht.


C4C-Cassetteanode Leggedoor stelt dat de C4C-Cassettea- node het enige anodetype is dat extern wordt gemonteerd op het beton. “Mon-


tage kan bijvoorbeeld in de nabijheid van opleggingen waar doorgaans geen ruimte is of op de zichtkanten van de landhoofden, dilataties of kruipruimtes. Ook de besturing kan naar de wensen van de opdrachtgever worden uitge- voerd. Zowel de volledig remote-con- trole als ook de light versie kan worden toegepast.”


C4C-Grondanode Een andere toepassing is de C4C- Gondanode, die in de grond wordt ge- plaatst en via kabels wordt voorzien van stroom. “Vooraf dient er onderzoek plaats te vinden naar de grondsoort om


Nr.2 - 2015 OTAR O Nr.2 - 2015TAR 19


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48