This page contains a Flash digital edition of a book.
Renovatie Koninginnensluis zorgt voor betere doorvaart


Vanwege de steeds verslechterende staat van de monumentale Koninginnensluis, startte Rijkswaterstaat begin dit jaar de renovatie van deze Nieuwegeinse sluis in Vreeswijk. Aan- nemer Ooms Construction voert de werkzaamheden uit en verwacht de vaarweg aan het begin van het recreatieseizoen weer open te hebben.


H


et Koninginnensluiscomplex heeft haar naam te danken aan de openingshandeling op 4 au- gustus, 1892. De sluis werd toen ge- doopt door twee koninginnen, namelijk Koningin Wilhelmina en Koningin-Re- gentes Emma. Het sluiscomplex werd indertijd gebouwd om de verbinding van de Keulsche Vaart – de vaarroute van Amsterdam naar het Ruhrgebied – te verbeteren. De bouw duurde van 1883 tot en met 1887. De sluis werd pas vijf jaar later in gebruik gesteld. Hoewel de sluis in het begin voor wat twijfels zorg- de bij de Vreeswijkers, leidde de komst van de vele schippers tot economische groei en welvaart voor Vreeswijk. En juist door deze betere vaarroute, groei- de ook het inwonertal van de Nieuwe- geinse wijk Vreeswijk behoorlijk. Het monumentale sluiscomplex ligt aan


38 Nr.2 - 2015 OTAR


de westzijde van de wijk Vreeswijk in Nieuwegein en is het meest westelij- ke complex van de in totaal vier sluis- complexen in de nabije omgeving. De 2 x 120 meter lange en bijna 12 meter brede Koninginnensluis werd eind 19e eeuw gebouwd om de Oude Sluis of ‘Vaartse sluis’ in Vreeswijk te ontlasten. De sluis bevindt zich kort voor de mon- ding van het Merwedekanaal in de rivier de Lek. Aan de Noordzijde sluit het ka- naal aan op het binnensluishoofd, met de Wilhelminabrug, ook wel lage brug genoemd. Daarop volgt een schut- kolk en een middensluishoofd. Zuide- lijk daarvan volgt een tweede, iets ho- ger gelegen schutkolk, met daarna het buitenhoofd met de Emmabrug of hoge brug. Zuidelijk van de Koninginnensluis ligt een voorhaven, die in open verbin- ding met de Lek staat.


Opnieuw tijd voor renovatie De huidige staat van de Koninginnen- sluis, de Emmabrug en de Wilhelmi- nabrug maakt een renovatie meer dan noodzakelijk. Hoewel er in de afgelo- pen jaren al diverse renovaties zijn uit- gevoerd, zorgt de huidige renovatie van de Koninginnensluis ook voor herstel van de stabiliteit van de kolkwandfun- dering. De sluis heeft kolkwanden van gestapelde basaltblokken, die op een houten paalfundering rusten. Een groot deel van de eerste rij paalkoppen van deze fundering is aangetast. Dit is on- der meer veroorzaakt door de toegeno- men motorvermogens van de scheep- vaart, die effect hebben op de bodem en ervoor zorgen dat er zuurstofrijk wa- ter bij de paalkoppen komt. De bodem van de sluis is van klei en staat op pa- len. De kolkwanden zijn wel gefundeerd


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48