This page contains a Flash digital edition of a book.
kozen voor een andere, meer structurele oplossing. Tijdens de uitvoering zijn blokken verwijderd en constateerde men dat het corrosieproces inderdaad door was gegaan.


Traditioneel herstel Het repareren of vervangen van de lekkende voegovergan- gen om verdere toevoer van water en chloriden te voorkomen, is een eerste maatregel, maar onvoldoende om het corrosie- proces te stoppen. Door het eenmaal in het beton aanwezi- ge chloride zet de corrosie van de bewapening zich gewoon voort. Traditioneel herstel van het beton van de liggerkoppen biedt dan slechts een tijdelijke oplossing omdat het beton bin- nen een aantal jaar weer af kan brokkelen. Ook het volledig verwijderen van het met chloriden verontreinigde beton (los van de vraag of exact te bepalen is tot hoever het chloride is ingedrongen) is in veel gevallen geen optie vanwege de veran- kering van de voorspanning in de liggerkop. Bovendien is dit een bijzonder kostbare aangelegenheid, laat staan het geheel vervangen van de ligger en bijkomende verkeershinder.


1500 liggerkoppen


Uiteindelijk koos Rijkswaterstaat Oost-Nederland, in overleg met TNO, SGS Intron en Royal HaskoningDHV voor katho- dische bescherming van de liggerkoppen en dit projectmatig (Project Liggerkoppen) uit te gaan voeren. In totaal zijn nu zo’n 1500 beschadigde betonnen liggerkoppen van 30 kunstwer- ken hersteld en is de wapening en voorspanning beschermd tegen corrosie door middel van kathodische bescherming met opgedrukte stroom. De toegepaste techniek is met dit project voor het eerst in Nederland op zo’n grote schaal toegepast op voorgespannen betonconstructies.


Structurele oplossing Als herstelmethode werd destijds in eerste instantie gekozen voor het aanbrengen van prefab tussenstorten tussen de lig- gerkoppen met het idee dat bij het lokaal bezwijken van de liggerkop, deze blokken als alternatieve oplegging zouden gaan werken. De bovenfl ens van de T-ligger draagt dan via de prefab-blokken de belasting af naar het steunpunt, zo was de redenering. Bij nadere bestudering is enkele jaren geleden echter gebleken dat deze oplossing niet afdoende was. Het corrosieproces kon niet gestopt worden en de blokken maak- ten het ook onmogelijk de schadeontwikkeling aan de ligger- koppen in de gaten te houden. Binnen Rijkswaterstaat is ge-


Eerst herstel voegovergangen Alvorens met de reparatie van de liggerkoppen van start te gaan, was het van groot belang om alle aanwezige voegover- gangen erboven te inspecteren op lekkage en indien nodig te herstellen om verdere toevoer van vocht en chloriden te stoppen. Ron Nijman, projectleider renovatie kunstwerken bij Salverda: “Wij hebben 38 kunstwerken geïnspecteerd. In veel gevallen bleek het noodzakelijk de oude voegovergangen vol- ledig te vervangen. Wij hebben daarbij gekozen voor geluids- arme stalen voegovergangen met sinusplaten om discussies achteraf over geluidsoverschrijdingen te voorkomen. Bij een aantal viaducten over de snelweg hebben we een gewone en- kelvoudige stalen voegovergang toegepast, omdat daar de geluidsbelasting nauwelijks een rol speelt. Verder is, om een goede overgang met het wegdek te realiseren, 10 meter asfalt aan weerszijden van de voegovergangen vervangen. Al met al was dat een aardige puzzel omdat het werk voornamelijk ’s nachts diende te worden uitgevoerd om verkeersoverlast zo- veel mogelijk te beperken en bepaalde kunstwerken een gro- tere prioriteit hadden.”


Jaarlijkse controle Op de vraag of voegovergangen onvoldoende worden gecon- troleerd waardoor de lekkage kan optreden, zegt Nijman dat inspecties wel plaatsvinden, maar dat tot op heden reparaties vaak pas in bepaalde onderhoudsregimes worden meegeno-


Nr.2 - 2015 OTAR O Nr.2 - 2015TAR 13


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48