This page contains a Flash digital edition of a book.
we collectief. Op die manier investeren we nu heel gericht via de projecten in de innovatiekracht van het program- ma.” Jorissen voegt daar aan toe dat jaarlijks ook een scan wordt uitgevoerd naar nieuwe ideeën op het gebied van innovatie: “Die confronteren wij vervol- gens met ons programma en bekijken de kansrijkheid.”


Dijkwerkers De programmadirecteur maakt ook nog melding van de pool van Dijkwerkers, waarmee Rijkswaterstaat en de water- schappen gekwalifi ceerd personeel in- zetten op projecten ten behoeve van het collectief van alle waterschappen. “Die pool is in eerste instantie bedoeld voor de waterschappen en Rijkswater- staat zelf. Maar ik kan mij voorstellen dat, als de vraag naar personeel het aanbod sterk overtreft, we de pool kun- nen uitbreiden naar het bedrijfsleven. Dat is een volgende fase, maar hoe


meer we samenwerken, hoe groter de kans dat we de hele opgave gaan ha- len.” In het kader van ‘sneller en beter’ wijst Jorissen tevens op de mogelijkheid om dijkversterkingprojecten onderdeel te laten zijn van integrale gebiedsontwik- keling, waarbij met geïntegreerde con- tractvormen werk met werk gemaakt kan worden en waar het bedrijfsleven ook vroegtijdig bij wordt betrokken. Er zijn al voorbeelden waar een combina- tie met stadsontwikkelingsprojecten is gevonden, zoals Dalfsen en Roermond.


Jongeren motiveren Tenslotte: “Belangrijk is dus wel dat wij erin slagen zoveel werk op de plank te hebben liggen, in termen van verken- ningen, planuitwerking, kant en kla- re projecten, zodat we de 360 miljoen euro waar we per jaar over beschikken, op een goede manier weten weg te zetten. En laten wij vooral niet vergeten


jongeren zo veel mogelijk te motiveren om vakkenpakketten en studierichtin- gen te kiezen die zoveel mogelijk op onze opgave aansluiten. De vergrijzing in onze sector neemt nog steeds toe en we moeten voorkomen dat daarmee ook de kennis wegstroomt en in de toekomst onvoldoende ervaren en des- kundig personeel te vinden zal zijn. Zo- wel de overheden als bedrijfsleven zijn hier bijzonder actief in. En zeg nou zelf: het is toch schitterend werk wat wij hier in dit land gaan verrichten; mooie pro- jecten, gegarandeerd werk, minstens tot 2050!”


Meer informatie treft u in het nieuwe HWBP projectenboek 2015 met de achtergronden, kaders en spelregels van het Hoogwaterbeschermingspro- gramma. Het geeft tevens een over- zicht en beschrijving van alle projecten die in 2015 gaan starten of dan al bezig zijn; te bekijken via OTAR Digitaal.


Kwalitatief & innovatief!


Postbus 144 NL – 1135 ZK Edam Nederland


28 Nr.2 - 2015 OTAR


INTERNATIONAL.COM Tel:


E-mail:


+31 (0) 299 622 396 Info@JLDinternational.com Website: www.JLDinternational.com


Leverancier van onder andere: KLAPANKER | JLD-DIJKSTABILISATIE | VPPS®


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48