This page contains a Flash digital edition of a book.
den voor bodemtoepassingen en voor drinkwater.” Milieuvriendelijk afkoppe- len kan volgens Dirne eenvoudig om- dat er ook Hydrorock infiltratieblokken zijn met ingebouwde geperforeerde bui- zen voor aansluiting op de hemelwater- afvoer. “Verder leidingwerk is overbodig en grondwater wordt weer op natuurlijke wijze aangevuld. Afhankelijk van de bo- demgesteldheid en staande of liggende plaatsing hebben de blokken een meer drainerende of infiltrerende werking. Zo- dra de omliggende bodem er om vraagt wordt schoon hemelwater weer afge- geven. Het is een groen alternatief voor


Opgaven in de publieke sector


STEDELIJKE GEBIEDEN Gemeenten zoeken oplossingen om wateroverlast op straat, in huizen en tuinen te voorkomen. Waterschappen streven naar kwaliteitsverbetering van het oppervlaktewater door minder riool overstorten bij hevige neerslag. Het is beleid om de afkoppeling van hemelwaterafvoeren van daken en minder verharde oppervlakken te stimuleren. Dat vermindert immers de waterafvoer, vult de grondwaterstand op een natuurlijke manier aan en ontlast het riool.


kunststof infiltratiekratten. De absorp- tiecapaciteit van Hydrorock is met 94% van het volume even groot als dat van kunststof infiltratiekratten, maar is cir- ca 30% goedkoper. De blokken zijn vervaardigd van basalt; een natuurlijk materiaal dat bestendig is tegen worte- lingroei. Inspectie en reiniging is daar- om overbodig. Dit in tegenstelling tot de kunststofkratten die gemaakt zijn van minder milieuvriendelijk polypropeen.”


LANDELIJKE GEBIEDEN Volgens de Kaderrichtlijn Water moet het watersysteem vanaf 2015 ecologisch, kwantitatief en ruimtelijk op orde zijn. Op zandgronden is verdroging door een te lage grondwaterstand een gevaar voor de natuur. Het infiltreren van hemelwater op de plek waar het valt kan daar uitkomst bieden. Waar een klei of leemlaag aanwezig is, kán het water juist niet in de ondergrond worden geïnfiltreerd. Daar is duurzame drainage een uitkomst.


Voorkomen van verdroging De Hydrorock infiltratieblokken zijn ook te gebruiken in droge gebieden waar


‘DE BLOKKEN ZIJN VAN BASALT; EEN NATUURLIJK MATERIAAL DAT


BESTENDIG IS TEGEN WORTELINGROEI’


water schaars is. “Dit geldt zeker als het voor de groei en bloei van de vegeta- tie belangrijk is om de grond gedoseerd langer vochtig te houden.” Dirne wijst op de Hydrozand steenwolfibers die zijn bedrijf ook levert, die vermengd kunnen worden met de grond. “Met een goede mengverhouding kan het schaarse re- genwater beter door de grond worden opgenomen en vastgehouden. Een be- tere lucht- en waterhuishouding van de grond zorgt voor de noodzakelijke ver- groening en draagt zo bij aan ecolo- gisch herstel. Alles groeit en bloeit beter op Hydrorock.”


BUFFERING EN INFILTRATIE


BUFFERING EN INFILTRATIE


BUFFERING EN INFILTRATIE


BUFFERING EN DRAINAGE


BUFFERING EN DRAINAGE


BUFFERING EN DRAINAGE


Meer informatie: www.hydrorock.com


Video Hydrorock®


MILIEUVRIENDELIJK DRAINEREN EN INFILTREREN Infiltratieblokken van Hydrorock®


Ze zijn gemaakt van 100% natuurlijk steenwol. Hydrorock® oppervlakte- en hemelwater op milieuvriendelijke wijze. De Hydrorock® OTAR Nr.2 - 2012


, de innovatieve oplossing zijn in veel gevallen dé ecologisch verantwoorde oplossing.


infiltratieblokken draineren en bufferen blokken voorzien bij


horizontale plaatsing in uitstekende drainage. Verticale plaatsing bevordert juist de buffering en geleidelijke waterafgifte aan de omliggende bodem. Een deklaag van ca. 20-30 cm Hydrozand® versterkt de werking van de infiltratieblokken. De blokken zijn leverbaar in diverse maten met buffercapaciteiten van 34 tot 340 liter.


MILIEUVRIENDELIJK AFKOPPELEN Hydrorock®


blokken met ingebouwde geperforeerde buis kunnen eenvoudig aangesloten worden


op de hemelwaterafvoer voor duurzame lokale buffering en infiltratie in de bodem. Dit voorkomt wateroverlast, het teveel aan water wordt effectief geabsorbeerd. Zodra de omliggende grond er om vraagt staat Hydrorock®


het water geleidelijk weer af.


Nr.2 - 2015 OTAR O Nr.2 - 2015TAR 33


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48