This page contains a Flash digital edition of a book.
‘Er is de laatste jaren te


MARTIJN VAN HELVERT Tweede Kamerlid voor het CDA


OP DE


ZEEPKIST Tekst: Edith Andriesse


“Voor het CDA is een goede infrastructuur altijd een belangrijk onderwerp, zowel gemeentelijk als provinciaal en landelijk. Er is de laatste jaren teveel bezuinigd op infrastructuur. Je zult zien dat als straks de economie weer aantrekt, Nederland weer in de fi le staat.”


“Momenteel ben ik woordvoerder voor de commissie infrastructuur en milieu voor het CDA. Ik zit nog relatief kort in de Tweede Kamer, maar ben dus wel al woordvoerder. Hoewel ik natuurlijk graag zou zien dat het CDA in de Twee- de Kamer groter geweest was, is dit wel een voordeel van een kleinere fractie; je draait meteen op volle toeren mee, met een volwaardige portefeuille. Vanuit de Provinciale Staten van Limburg, waar ik fractievoorzitter was, heb ik natuurlijk al wel een uitgebreide dossierkennis op in- frastructurele thema’s.”


REAGEREN? Mail naar info@otar.nl 30 Nr.2 - 2015 OTAR


“Mijn eerste input is natuurlijk het ver- kiezingsprogramma van het CDA, dat is wat we onze kiezers beloofd hebben. Verder pak ik de lijnen op, die mijn voor- ganger Sander de Rouwe heeft gelegd. Wat ik persoonlijk belangrijk vind, is het realiseren van één Europees luchtruim. Nu volgen de vliegtuigen geen logische rechte lijnen, maar worden ze gediri- geerd via verschillende bakens. Dat kost tijd, geld en brandstof. Als er één Euro- pees luchtruim komt, dan zal dat de vei- ligheid verhogen. We kunnen effi ciëntie en capaciteit voor de luchtvaart verho- gen en het zal een verlaging van de kos- ten voor de gebruikers van het Europe-


se luchtruim zijn. Dus vliegen wordt dan veiliger, goedkoper en met minder CO2- uitstoot. Verder gaat verkeersveiligheid me aan het hart, en zal ik me de ko- mende jaren inzetten voor meer actie op maatregelen daarvoor. Er worden mooie doelen gesteld, maar er moet ook ie- mand echt aan de bak om die doelen te behalen.”


“Ik zou twee grote knelpunten willen noemen op het gebied van infrastruc- tuur, waar de komende tijd volgens mij echt aan gewerkt moet worden. Heel actueel is de kwaliteit van ProRail en NS. De minister heeft boetes uitge- deeld, en begin februari hebben we in verband met het winterweer en sto- ringen weer grote vertragingen ge- zien. Dat zal een blijvende zorg zijn, waar wel echt verbetering in moet ko- men. De parlementaire enquête naar de Fyra komt dit jaar natuurlijk ook uit en zal ongetwijfeld het nodige debat ople- veren. Daarnaast is er de laatste jaren teveel bezuinigd op infrastructuur. Als straks de economie weer aantrekt, dan weet ik zeker dat Nederland weer in de file staat. Er is te weinig geïnvesteerd in wegen en het onderhoud van wegen en tunnels. Daarmee moeten we straks


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48