This page contains a Flash digital edition of a book.
We kijken met elkaar naar de beste op- lossing in plaats dat je inzoomt op een afgekeurde dijk.”


Jullie willen ook meer marktgericht gaan werken, betekent dat ook ‘de markt tenzij’? “Daar is wel discussie over binnen de waterschappen, en we kunnen daar veel kennis en ervaring bij Rijkswater- staat aftappen. Die hebben dat principe een aantal jaren geleden omarmd. De dijkensector is vrij traditioneel en daar is in principe niets mis mee. Je kunt pri- ma via een RAW-bestek voorschrijven, maar we willen eigenlijk per project kij- ken welk type contract en welke markt- benadering passend is. Om innovaties te bevorderen, moet je een aannemer meer ruimte geven. Daar zou een De- sign & Construct-vorm beter passen. We hebben recent met Rijkswaterstaat een soort contractenboek gemaakt met wat er allemaal mogelijk is. Ofwel, wat de voor- en nadelen zijn. We laten het vooral aan de waterschappen zelf over om daar een keuze in te maken. Ook daar geldt weer dat we proberen het scala aan mogelijkheden te laten zien.”


Heeft u nog meer voorbeelden die de samenwerking versterken? “We merken dat er veel geïnvesteerd moet worden in kennis, training en op- leiding. We zijn vorig jaar begonnen met een eigen opleidingsprogramma, met name voor de waterschappers. Deze opleidingen concentreren zich rond de


onderwerpen omgevingsmanagement, techniek en contracten. We hebben nu al 300 mensen die daaraan hebben deelgenomen. We gaan dat volgend jaar continueren. Daarnaast organiseren we veel vakdagen, waar mensen rondom een bepaald thema kennis kunnen uit- wisselen. We zijn dus bezig aan de har- de kant om projecten beter te organise- ren, en aan de zachte kant met opleiden en kennis uitwisselen. Die zijn eigenlijk net zo belangrijk. Dat is ook weer een verschil met HWBP 2, daar zat dat niet in.”


Hoe verloopt de samenwerking met de markt?


“Wij werken samen met de topsector Water. Daar vanuit is een Taskforce Del- tatechnologie gemaakt, die stelt zich beschikbaar in de verkenningenfase van alle projecten. Dat betekent dat de ad- viseurs van het bedrijfsleven bereid zijn om al heel vroeg in een project mee te denken. Dat noemen we de pre-com- petitieve fase. Het komende jaar wordt cruciaal om te zien of dat ook gaat wer- ken, of we niet aanlopen tegen belem- meringen. Dat geldt trouwens ook voor kennisinstellingen, zoals onderzoeksin- stituten. Die zijn bereid om nieuwe ken- nis, die zij hebben ontwikkeld of bij hen beschikbaar is, in te zetten in deze pro- jecten.”


Zijn er nog groeperingen die u mist in de


samenwerkingsverbanden? “We zijn nu bezig om het palet aan ken- nisinstellingen te verbreden. Je zou ook


ER MOET VEEL


GEÏNVESTEERD WORDEN IN KENNIS, TRAINING EN OPLEIDING


meer aan organisaties als Alterra kun- nen denken. Elke dijk moet ingepast worden in een omgeving. Dat heeft soms ook weer te maken met natuur- of ruimtelijke ontwikkeling. Er is meer dan de technische kennis van Delta- res alleen. En als het gaat om het be- drijfsleven merk je dat je vooral met het bedrijfsleven praat in de Vereniging van Waterbouwers. Maar de innova- tie zit ook vaak bij kleinere bedrijven. In juni hebben we bijvoorbeeld een inno- vatiedag georganiseerd en daar zag je ook veel startende ondernemers. Of uit hele andere branches, bijvoorbeeld de IT-sector. Dat zou ook nog wel kunnen groeien.”


We hebben onlangs de hevigste regenval sinds decennia gehad. Wat deden die beelden van alle wateroverlast met u? “Klimaatverandering is een gegeven is en dit soort buien kunnen vaker voor komen. Ons programma richt zich op de primaire waterkeringen, die het bui- tenwater van de grote rivieren en de zee keren, maar zulke situaties geven wel aan dat er een noodzaak is voor bescherming tegen het water en dat er altijd aandacht voor zal moeten zijn. De afspraken tussen het rijk en de wa- terschappen die zijn hartstikke hard nodig.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48