This page contains a Flash digital edition of a book.
beide landen geregeld. In het bewus- te Traktaat is tevens de bepaling op- genomen dat dit veer ten alle tijden ei- gendom moet blijven van Nederland en België, omdat de ‘karos’ van de koning er altijd gratis over kan steken.


Tot


op heden is deze eigendomssituatie zo gebleven. Door de overname van deze concessie is de familie Paulus ook een internationale transportondernemer ge- worden.


Kabelponten Vol toewijding vertelt Paulus over de techniek van de veren. Vrijwel alle Maas- veren zijn kabelponten. Dit is een puur economisch verhaal omdat een vrijva- rende pont twee man bediening vergt, terwijl een kabelpont met een (veer)man kan worden bediend. Iedere veerpont moet elke vijf jaar een maal ‘droog’ ter keuring worden aangeboden aan de In- spectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het Ministerie van Infrastructuur en Transport. Daarnaast kunnen er ook on- aangekondigde keuringen plaatsvinden. Naast de in bedrijf zijnde vloot beschikt Paulus ook over een reserve pont die in- zetbaar is bij grotere reparatie- en on- derhoudsklussen aan een van de ande- re ponten. Desgevraagd vertelt Paulus dat er zich, behoudens kleinschalige schades, gelukkig nooit grotere onge- vallen hebben voorgedaan.


Ludieke momenten beleeft Paulus ook als hij door Pinkpopbaas Jan Smeets wordt benaderd voor een nachtelijke openstelling van het veerpont Baarlo- Steyl tijdens de Pinkpopeditie van 1987. Bij een van die nachtelijke overzettingen had hij een ontmoeting met een terug- kerende fi etser die het tarief met fi ets te duur vond en prompt z’n fi ets in het wa- ter smeet om toch mee over te kunnen. Een lijfspreuk van Paulus luidt: “Het stomste wat de mens ooit heeft kunnen bedenken, is het bouwen van bruggen.” En laat nu net eerder dit jaar de negen- de en laatste overgenomen veerpont op de Lek tussen Wijk bij Duurstede en Rijswijk over een heuse brug (met stuur- cabine) beschikken!


Van Rijkswaterstaat naar Regio Veerponten zijn van oudsher een ver- trouwd beeld in het Nederlandse land- schap. Sommige dateren zelfs van de


Middeleeuwen. Het betrof veelal ver- kregen rechten van een landheer na bewezen trouw. In de Napoleontische tijd werden alle oude veerrechten ge- nationaliseerd. Koning Willem I herstel- de deze rechten, doch sindsdien bleef de Staat eigendom van de veren. Deze situatie duurde tot 1984 toen als uit- vloeisel van de Wet Herverdeling We- genbeheer onder meer ook het eigen- dom van een vijftal Maasveren van de Staat (Rijkswaterstaat) in Limburg over- ging naar het Gewest Noord-Limburg. Later volgden er nog een fusie met het Gewest Midden-Limburg en uiteinde- lijk een opheffi ng van de Gewesten, ge- volgd door een onderbrenging van de veren bij de Veiligheidregio Limburg- Noord. Tijdens deze eigendomswisse- lingen werden de lopende huurcontrac- ten veelal in standgehouden.


Gemeenschappelijke Regeling Wethouder Driessen van de gemeen- te Horst aan de Maas vertelt daarover: “Omdat de zorg voor het beheer en on- derhoud van deze vijf Maasveren eigen- lijk niet behoorde tot het takenpakket van een Veiligheidsregio werd er met de gemeenten Horst aan de Maas, Venlo, Beesel, en Peel en Maas gezocht naar een praktische oplossing. Deze op- lossing werd gevonden door het vast- stellen van een ‘Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg-Noord’ (GRML) krachtens welke regeling per 1 januari 2013 eigendom, beheer en ex- ploitatie van vijf Maasveren overgaan naar de betrokken Maasoevergemeen- ten. Verder werd besloten de gemeente Horst aan de Maas in deze als Centrum- gemeente en dus zaakwaarnemer te benoemen”.


Concessieovereenkomst Door Horst is namens de betrokken vier gemeenten in 2012 een nieuwe con- cessieovereenkomst opgesteld en via een meervoudige onderhandse aanbe- steding op de markt gebracht met Pau- lus als hoogste inschrijver. Ingevolge de nieuwe concessieovereenkomst staat Paulus zelf aan de lat voor alle noodza- kelijk onderhoud aan deze veren en kan hij ook zelf bepalen hoe hij dit onder- houd regelt. In operationele zin staan de gemeenten vanaf nu nog enkel aan de lat voor het onderhoud van de veerstoe-


pen, de bebording van de toeleidende wegen en de vervanging van deze ve- ren.


Wethouder Driessen van Horst aan de Maas licht toe dat met de gekozen oplossing de ondernemer nu daad-


Hofl everancier


Op 13 juni vierde Ton Paulus met zijn familie, samen met 300 ge- nodigden, het eeuwfeest van het familiebedrijf op een salonboot voor zijn woning op de Maas. Tot zijn grote verrassing kreeg zijn bedrijf tijdens het feest het pre- dicaat ‘Hofl everancier’ overhan- digd uit handen van de Burge- meester. Een mooie bekroning en waardering voor de vele jaren waarin het familiebedrijf werd op- gebouwd tot wat het nu is.


De veerponten van Ton Paulus Veerbe- drijf over de Maas (in Limburg) en de Lek.


1. Velden-Grubbenvorst (1914) 2. Lomm-Lottum (1977) 3. Baarlo-Steyl (1979) 4. Middelaar-Cuijk (1987) 5. Berg aan de Maas-Meeswijk (1996)


6. Arcen- Broekhuizen (2001) 7. Beusichem- Wijk bij Duurstede (2006/Lek)


8. Kessel-Beesel (2013) 9. Wijk bij Duurstede-Rijswijk (2014/Lek)


Naast de veerponten van Ton Paulus Veerbedrijf zijn er op de Maas in Limburg nog twee an- dere particuliere veerdiensten in bedrijf tussen Afferden-Sambeek en Vierlingsbeek-Bergen.


Nr.6 - 2014 OTAR O Nr.6 - 2014 TAR 35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48