This page contains a Flash digital edition of a book.
Advertorial Omgevingsmanagement voor beginners


Laat ik meteen duidelijk zijn in dit verhaal; de beginner was ik, toen ik in 2010 als systeem- ontwerper in de IT kennismaakte met een omgevingsmanager in de bouwsector, om eens te kijken of er een oplossing te vinden was voor het gebrek aan geschikt gereedschap voor die taak. Na enkele maanden gesprekken met diverse betrokkenen gevoerd te hebben en zelf ook vastgesteld te hebben dat laagdrempelige oplossing onvindbaar was besloot Artax - het bedrijf waar ik bij werk - te gaan bouwen aan een software- oplossing voor de combinatie van bouwinfor- matie, monitoringsinformatie en de in- en uit- gaande communicatie met het invloedgebied, met koppelingen naar reeds aanwezige appli- caties.


OMWONENDEN ONDERAANNEMERS VERKEER HEIWERK AANNEMER MATERIEEL Tekst: Jeffrey Tromp Senior Software Architect, Artax B.V., Alkmaar I


nmiddels zijn we meer dan vier jaar verder, vele ervaringen rijker en is het ontwikkelde (cloud-gebaseer-


de) platform niet alleen nog steeds bij die eerste klant in gebruik, maar ook bij andere aannemers en bouwcombina- ties. De software omvat nu oplossingen voor omgevingsonderzoek, bouwopna- mes, communicatie, monitoring, bouw-/ kwaliteitsregistratie en meldingenregis- tratie en vervangt Excel sheets, Out- look-archieven en notitieboekjes. In deze tijd ondervonden we als buiten- staander diverse dingen: bijvoorbeeld dat ‘omgevingsmanagement’ meerdere invullingen kan hebben, die variëren van vergunningenbeheerder tot PR-mana- ger. Of dat efficiency-voordelen en be- sparingen heel belangrijk zijn voor een aannemer en dat bouwers liever geen computer gebruiken, zeker als ze daar- voor eerst de bouwkeet in moeten.


Wat wij ook geleerd hebben, is dat het imago van een bouwproject een gro-


te rol speelt. Vooral bij binnenstedelijk bouwen ligt het project permanent on- der een vergrootglas. De bouwput kan grenzen aan historische gebouwen die soms op slechts een paar meter van de damwand staan en duizenden mensen wonen en werken in het invloedgebied. Het openstellen van een kanaal voor feedback richting de bouwer en daarbo- venop het periodiek bevragen van om- wonenden (‘doen we het nog goed?’) heeft op het imago een duidelijk positie- ve invloed.


Het is belangrijk dat op een melding van een bouwlamp die ‘s avonds aan is blij- ven staan, snel gereageerd kan wor- den. Het is echter nóg belangrijker dat bij meldingen in de categorie scheuren, verzakkingen of trillingen met de hoogst mogelijke spoed wordt gereageerd. Je wilt niet dat de pers (inclusief camera- ploeg) er eerder is dan de medewer- kers die aan een oplossing werken en dan helpt het niet mee als aan de tele-


OPDRACHTGEVER


foon niet meteen de juiste vragen ge- steld worden, de tekeningen met de ac- tuele locaties van monitoringapparatuur in een afgesloten bouwkeet liggen en de monitoringinformatie niet actueel of meteen beschikbaar is.


Achteraf hebben wij ons gerealiseerd dat we tijdens de inventarisatie een zeer deskundige omgevingsmanager heb- ben getroffen die de vinger precies op de zere plek kon leggen. Dat, samen met de kennisoverdracht door bouwers en ingenieurs heeft geholpen om ons in de positie te plaatsen die we nu heb- ben: leverancier van een platform voor gevorderden. Wij hopen met onze soft- ware en bijbehorende ambities voor de toekomst een win-win situatie te blijven creëren voor aannemer, opdrachtgever én uiteraard de omgeving.


Meer informatie: www.kitglobal.nl


Nr.6 - 2014 OTAR O Nr.6 - 2014 TAR 37 MEDIA BEMALING BEMALING BELANGENGROEPEN GROEPEN


VERGUNNINGVERSTREKKER ONDERNEMERS


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48