This page contains a Flash digital edition of a book.
voorbereidingen treft om zich te wape- nen tegen de gevolgen van de klimaat- verandering. Dit najaar komt het kabinet met de deltabeslissingen naar buiten die richting gaan geven aan de ruimtelij- ke inrichting van ons land. Een inrichting die vooral bepaald zal worden door de manier waarop we met het water om- gaan. Zeespiegelstijging, veranderende rivierafvoeren, droogte, wateroverlast en beschikbaarheid van voldoende zoet water vergen grote ruimtelijke ingrepen om Nederland leefbaar te houden. Jaar- lijks komt via het Deltafonds minstens 1 miljard euro beschikbaar voor maatre- gelen die uit het nieuwe Deltaplan voort- vloeien.

Natuurlijk zouden wij alles wel wil- len uitvoeren”, zegt Bert Berends, directeur Projecten van het aan- nemersbedrijf Gebr. van der Lee. “Maar de aanbesteding voor de tweede fase van 300 ha vindt pas in de tweede helft van 2015 plaats en er zijn meerdere ka- pers op de kust. Wel is het een enorm interessant project met tal van innova- tieve aspecten en de ervaring die wij met deze pilot opdoen, biedt ons in de toekomst mogelijk extra kansen binnen de natte infrastructuur.”


Grote ruimtelijke ingrepen Het is ook het familiebedrijf Gebr. van der Lee niet ontgaan dat Nederland


Opdrachtgevers Tot de grootste opdrachtgevers van Gebr. van der Lee behoort in eerste in- stantie Rijkswaterstaat, maar ook pro- vincies, waterschappen en gemeenten maken deel uit van de vaste klanten- kring. Naast (re)constructie- en onder- houdsprojecten voor het Nederlandse wegennet zijn waterbouwkundige pro- jecten ook een belangrijke activiteit van Gebr. van der Lee. Beheer en onder- houd van vaarwegen, stuwen en slui- zen maken al langer deel uit van de por- tefeuille. Zo’n drie jaar geleden is het bedrijf ingeschakeld voor één van de grootste saneringswerken van Neder- land: sanering van de rivier de Vecht tussen Utrecht en Muiden dat nog steeds gaande is. Daarbij wordt zo’n 1,6 miljoen m3 waterbodem gesaneerd. Een werk dat met grote precisie moet wor- den uitgevoerd. Op dit moment is het bedrijf ook bezig met het aanpassen van de Wieringermeerdijk tussen Me- demblik en Den Oever. Daarbij wordt een dijkvak van 20 km versterkt en te- vens verzwaard aan de zijde van het IJsselmeer. In Den Helder werkt men aan de dijkversterking van de marineha- ven, waarbij onder meer stortsteenver- hogingen en waterbouwasfalt worden aangebracht. Ook in het rivierengebied is het bedrijf actief. Zo is onlangs de re- constructie van kribben in het kader van het programma Ruimte voor de Rivier uitgevoerd en ook de ontpoldering van de Sophiapolder en de sanering van de Biesbosch. Inmiddels werkt het bedrijf aan de tender van een groot dijkver- zwaringsproject op Ameland. “Niet voor


‘ONZE AMBITIE IS ONS


VOOR DE TOEKOMST NOG MEER TE PROFILEREN ALS FACILITEREND OPDRACHTNEMER’


niets zien wij ons dan ook als een veel- zijdig specialist”, zegt de directeur Pro- jecten.


Subtop Wanneer Berends wordt gevraagd hoe groot hij de kansen acht dat Gebr. van der Lee daadwerkelijk ook binnen de natte tak in de toekomst voldoende op- drachten zal weten binnen te halen tus- sen al die (internationaal opererende) gi- ganten als een Boskalis, BAM, Heijmans en Volker Wessels, moet hij glimlachen. “Hoewel wij al jaren tot de subtop, strak onder deze groten behoren, lukt het ons toch elke keer weer interessante projec- ten naar ons toe te trekken. Niet alleen omdat wij kwalitatief niet onderdoen voor onze collega’s, maar vooral ook door onze manier van werken. Wij heb- ben ons daarmee in de loop der jaren een stevige positie in de branche weten te verwerven”, vertelt Berends.


Interne managementleergang “Wij hoeven ook niet zo groot te groei- en als zij, wij consolideren liever de omvang en aanpak waar wij voor kie- zen, maar zorgen er tegelijkertijd wel voor dat wij goed bij de tijd blijven in de breedste zin van het woord. Zo zijn we de laatste jaren intern fors aan het in- vesteren om goed in te spelen op nieu- we vormen van aanbesteden waarbij de opdrachtgever grote verantwoordelijk- heid bij de marktpartijen neerlegt. We zetten alles in om dat proces goed te beheersen en plukken daar inmiddels ook de vruchten van”, aldus Bert Be- rends. Hij vertelt over een interne ma- nagementleergang die het bedrijf heeft opgezet en welke heeft geresulteerd in een denktank: de Van der Lee Acade- my. “Onze ambitie is ons voor de toe- komst nog meer te profileren als facilite- rend opdrachtnemer. Daarbij is de focus gericht op een drietal speerpunten: het faciliteren, procesmanagement en de nieuwe interne organisatie (HRM). Ook investeren in kennis maakt onderdeel uit van deze speerpunten en Gebr. van der


Nr.6 - 2014 OTAR O Nr.6 - 2014 TAR 13


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48