This page contains a Flash digital edition of a book.
werkelijk onderneemt, waarbij de gemeente enkel het on- derhoudsniveau toets en controleert op de naleving van hier- over gemaakte afspraken. De concessieovereenkomst heeft een looptijd van tien jaar met een optie tot verlenging als al- les naar tevredenheid verloopt tussen partijen. Gedurende de looptijd zijn evaluatiemomenten ingebouwd. Enkel (aantoon- bare) nalatigheid kan grondslag zijn om de overeenkomst te ontbinden.


Onderhoud


Decennia lang speelt het familiebedrijf Smits in Velden een cruciale rol bij het onderhoud van de veerponten. Aan het woord zijn vader en zoon Smits: “In 1896 vestigde grootva- der Jan Smits zich vanuit Maashees met een smederij naast de kerk in Velden. Al snel werd het bedrijf uitgebreid met een vestiging direct aan de Maas en gecombineerd met een scheepswerf stroomopwaarts naast het huidige veerpont Vel- den-Grubbenvorst. Van meet af aan waren de meeste veer- ponten en vaartuigen van Rijkswaterstaat bij Smits een vaste klant voor noodzakelijke onderhoudsklussen en inspectie- beurten. Dit gold ook voor de patrouillevaartuigen van de Rijkspolitie te water. Verder verrichte het bedrijf regelmatig re- paraties aan de rivierbetonning. In de volksmond was er dan ook snel sprake van de ‘werf van Rijkswaterstaat’.” Vanwe- ge ingrijpende reorganisaties bij zowel Rijkswaterstaat, als de Rijkspolitie te water, waarbij een groot deel van de vaartuigen werd afgestoten, danwel landelijk aangestuurd, is de order- portefeuille van het bedrijf de afgelopen jaren onder druk ko- men te staan. Voor het onderhoud aan de veerponten weet het bedrijf zich echter nog verzekerd van meerdere vaste (par- ticuliere) opdrachtgevers. Het blijft daarmee een kerntaak van het bedrijf. Toch willen vader en zoon Smits ook de veelzijdig- heid van het familiebedrijf benadrukken mede door de aanwe- zigheid van een eigen constructiewerkplaats op de werf voor allerlei voorkomende klussen. Of zoals beiden het onderne- mend benaderen, “Langs het water is altijd werk.”


Oudste veerpont van Nederland Wethouder Driessen licht toe dat de deelnemende gemeen- ten in de GRML zich ten doel hebben gesteld om de huidige vloot van vijf veren gedurende de komende tien jaar te vervan- gen. Met een gemiddelde leeftijd van 70 jaar is de economi- sche levensduur ruim overschreden. Het veer Kessel-Beesel wordt als eerste vervangen. Dit veer dateert van 1931 en is daarmee het oudste-nog in bedrijf zijnde- veer van Nederland.


Genoeg expertise? Beschikt de gemeente, als kersverse eigenaar van vijf ve- ren, wel over de vereiste expertise om een dergelijk


ver-


nieuwingstraject verantwoordt te kunnen realiseren? Marcel Derks, projectleider van de bouw van het nieuwe veer Kes- sel-Beesel, geeft aan dat de gemeente hiervoor een zelfstan- dig adviseur in tijdelijke dienst heeft genomen. Deze adviseur is naast het opstellen van het Programma van Eisen ook be- last met het toezicht gedurende de bouwfase van het nieu- we veer tot aan de oplevering. Verder is opdracht gegeven aan het Advies en Ingenieursbureau Vranken in Maasbracht voor het verrichten van het benodigde reken- en tekenwerk.


36 Nr.6 - 2014 OTAR


De scheepswerf van Shipcon B.V. is gelegen te Dodewaard, langs de Waal (kmr 901.000) en nabij de A15. De scheepswerf heeft het afgelopen jaar een ware transformatie ondergaan. Vernieuwingen aan faciliteiten zoals de schuifl oods (55x16x11m), de dwarshelling (90m) en de werkplaats zijn door- gevoerd zodat Shipcon B.V. haar klanten optimaal kan blijven bedienen. Hierbij houdt Shipcon B.V. oog voor duurzaamheid, veiligheid en milieu. Dit vertaalt zich onder andere in arbobeleid, scholing, toolboxmeetingen, MVO, CO2-prestatieladder en het VCA* certifi caat dat in het voorjaar behaalt is. Hiermee is Shipcon B.V. een stabiele partner voor nu en de toekomst.


Zie voor meer informatie www.shipcon.nl


Attractieve uitstraling In het Programma van Eisen is veel aandacht besteed aan de bijzondere en attractieve uitstraling van het nieuwe veer, mede gelet op het toeristisch gebruik ervan. Hierbij moet worden gedacht aan de materiaalkeuze (aluminium) van de stuurhut en de kleurstelling. De exploitant is nauw betrok- ken geweest bij de opstelling van het Programma van Eisen en heeft ook zitting in het bouwteam naast de gemeentelij- ke adviseur en projectleider. De nieuwe (gier)pont wordt uit- gerust met 2x170PK dieselmotoren en krijgt een draagver- mogen van 100 ton hetgeen een aanmerkelijke verbetering betekend ten opzichte van het huidige draagvermogen. De nieuwe veerpont is ‘Europees’ aanbesteed hetgeen vijf Ne- derlandse inschrijvingen opleverde. Naast een financiële be- oordeling werd bij de gunning ook gekeken op welke wijze invulling werd gegeven aan de specifieke kwaliteitseisen. Het werk is uiteindelijk gegund aan Shipcon BV Scheepswerf en Constructiebedrijf in Dodewaard. De oplevering staat ge- pland voor het einde van dit jaar.


Scheepswerf Shipcon B.V. is een professional die met u meedenkt bij de meest uiteenlopende vragen rondom schepen en staalconstructies. Middels een breed netwerk binnen en buiten de scheepsbouw garandeert Shipcon B.V. een passende totaal oplossing voor (staal-)reparaties, onderhoud, nieuwbouw, afbouw en constructies tegen scherpe, marktconforme tarieven. Heldere afspraken over te verrichten werkzaamheden, de kosten en de planning zijn uitgangspunten bij een nieuwe en duurzame klantrelatie. Weten wat u van ons verwacht én andersom, daar bouwt Shipcon B.V. op voort.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48