This page contains a Flash digital edition of a book.
COLOFON OTAR


Vakblad voor managers beheer en onderhoud infrastruc- tuur. Uitgave onder licentie van de Vereniging van Infrabe- heerders (VIB), voorheen VWAR, www.vib-infra.nl Uitgave 6-2014, jaargang 95 www.otar.nl Verschijnt 8x per jaar ISSN 0376-6799


Doelgroep Managers beheer en onderhoud infrastructuur en mobiliteit binnen het bedrijfsleven (grond-, weg en


waterbouw), Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, waterschappen en onderwijsinstellingen.


Uitgever AcquiMedia, Brouwerstraat 2-4, 3364 BE Sliedrecht, Henk van der Brugge, tel. 0184-


481041, info@acquimedia.nl Bladmanagement en


advertentieverkoop AcquiMedia, Wim Boer, Fabiënne Leenart, tel. 0184-481042, info@otar.nl


Hoofd- en eindredactie Astrid Melger. Redactie Edith Andriesse, Constant Gras, Sandra Krens, Olav Lammers,


Joost Zonneveld. Advies en begeleiding leden Redactie Advies Commissie VIB: Kees Abrahamse, Rindert van Dalen, Paul Huisinga, Henk van de Laak, Jos van Maarschalkerweerd, Ger Nagtegaal, Jan Pijnappel, Bart van der Roest, Gerrit Schenk.


Redactie-adres Verhaalsuggesties, persberichten, productnieuws, evenementen, noviteiten en reacties kunt


u mailen naar info@otar.nl


Vormgeving en druk Maarten Molenaar, Senefelder Misset B.V.


Abonnementsvormen, losse uitgaven, adreswijzigingen zie www.otar.nl


AcquiMedia heeft in nauwe samenwerking met de Redactie Advies Commissie van de VIB deze uitgave van OTAR samengesteld. De VIB en de uitgever zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid aangaande inhoud en vormgeving van het magazine OTAR. Desalniettemin aanvaarden zij geen aansprakelijkheid voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden. Reproductie van artikelen of delen van artikelen uit dit blad, op welke wijze dan ook, is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van de uitgever.


OTAR als crossmediaal platform OTAR biedt een platform waarbij meerdere mediavormen (bijv. tijdschrift,


website, digitaal magazine, digitale nieuwsbrief) kunnen worden ingezet voor het bereiken van uw communicatieve en commerciële doelstellingen.


Nat, natter, natst


Augustus gaat de boeken in als een van de natste zomermaanden sinds het KNMI dat bijhoudt. Beelden van ondergelopen straten, kelders en campings staan ons nog helder voor de geest. En ondanks dat we zulke beelden al vaker hebben gezien, vind ik het frappant dat het naadloos aansluit bij de rapportage van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change, een organisatie van de Verenigde Naties). Die stelde, in maart van dit jaar, dat de gevolgen van de klimaatverandering steeds duidelijker zichtbaar zullen worden. Iets wat we al veel langer wisten en waar velen hun vraagtekens bij zetten of hun schouders over ophaalden, maar wat nu toch steeds realistischer lijkt te worden.


OTAR Digitaal


OTAR is tevens digitaal beschikbaar met extra’s als videobeelden , diverse links informatie


en achtergrond-


De temperatuur zal in ons land de komende decennia langzaam stijgen. Op jaarbasis ligt de opwarming in Nederland rond 2050 tussen 1,0 en 2,3 graden en dat kan oplopen tot 3,7 graden in 2085. In de stroomgebieden van de grote rivieren zullen we periodiek te maken krijgen met meer extreme neerslag. Die hoge rivierafvoer kan, in combinatie met de verwachte zeespiegelstijging en hoge waterstanden op zee, vaker tot gevaarlijke situaties leiden in het benedenrivierengebied.


6 2014


jaargang 95 www.otar.nl


Interessant vond ik in dit kader het interview dat ik had met Erik Kraaij van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Een man met een missie. Hij zet zich, samen met zijn team in, om de dijken in Nederland zo snel mogelijk weer op orde te krijgen. Een unieke samenwerking tussen de Waterschappen en het Ministerie van IenM, waarbij fi nanciële barrières zo veel mogelijk zijn weggenomen. Ook wordt er gekeken naar nieuwe contractvormen, waarbij de ervaringen van Rijkswaterstaat een grote rol spelen. Ongetwijfeld zal er ook gekeken worden naar de aanbesteding en uitwerking van het DBFM-contract bij de Coentunnels, waar we in dit nummer ook over schrijven.


nieuw CoentunneltraCé Kunstwerk van formaat


Hoogwaterbescherming interview erik Kraaij


OTAR JAARCONGRES 2014


Door gericht samen te werken en door te sturen op meer effi ciency, zal er met minder geld meer gerealiseerd moeten worden. Een schone taak!


Ik wens u veel leesplezier en een mooie nazomer!


Astrid Melger Hoofdredacteur OTAR


redactioneel


Nr.6 - 2014 OTAR O Nr.6 - 2014 TAR 3


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48