This page contains a Flash digital edition of a book.
Congres Schelde Delta Expo ‘Bouwen in water’


Problematiek Westerschelde centraal


Een stormvloedkering met sluizen en opgespoten platen met natuur, recreatie, een jachtha- ven, industrie en een tweede noord-zuidverbinding met een buitengaatse zeecontainer over- slaghaven. Een utopie of toekomstige werkelijkheid? Is een waterkering in de Westerschel- de in de toekomst onontkoombaar? Dat is het onderwerp tijdens het congres ‘BOUWEN IN WATER’, dat op 2 oktober zal plaatsvinden op een zeer toepasselijke locatie de Neeltje Jans op de Oosterscheldekering. Twaalf wetenschappers, techneuten, bedrijven en instanties zul- len onder dagvoorzitterschap van de heer prof. drs. ir. J.K. Vrijling over dit plan discussië- ren met naar verwachting circa 200 congresdeelnemers. Tekst: Rein van Vliet, mede-organisator ‘Bouwen in Water’


D


e waterkering in de Wester- schelde - naar een ontwerp van Rein van Vliet uit Goes - moet de veilige afsluiting vormen van de Westerscheldemonding. Over het ont- werp en de uiteindelijke gewenste uit- voering zal breed gediscussieerd moe- ten worden. De kering is gelegen tussen


38 Nr.6 - 2014 OTAR


Vlissingen en Breskens. In het plan van Vliet is rekening gehouden met een goe- de doorvaart door de kering te voorzien van gigantische zeesluizen in de reeds bestaande vaargeulen. Maar er is ook aandacht voor natuur en recreatie en vestiging van industrie en alternatieve energiewinning.


Buitengaatse zeecontainerhaven De kering biedt zeker mogelijkheden voor een buitengaatse zeecontainer- haven. Want er komt een dag, dat met de evolutie van de schepen de Wes- terschelde onbevaarbaar gaat worden en alle investeringen in vergroting van kranen en kademuren onrendabel gaan


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48