This page contains a Flash digital edition of a book.
Lee biedt zijn medewerkers mogelijkhe- den tot het volgen van opleidingen dan wel het meedoen aan cursussen.”


Agrarische oorsprong


Het behaalde niveau wat het bedrijf zich inmiddels heeft aangemeten, is zeer op- merkelijk wanneer de ontstaansgeschie- denis van het familiebedrijf in ogen- schouw wordt genomen. Gebr. van der Lee heeft een agrarische oorsprong en is aanvankelijk begonnen, in de zeven- tigerjaren, met het maaien van bermen langs (snel)wegen en het verwerken van maaisel. Op een gegeven moment hebben zij beslist om dergelijke klus- sen rechtstreeks te gaan aannemen van Rijkswaterstaat. In 1978 werd het fami- liebedrijf opgericht en inmiddels is het met zo’n 350 medewerkers uitgegroeid tot een veelzijdig specialist op het ge- bied van droge en natte infrastructuur met vestigingen in Hagestein, Lelystad, Dordrecht en het Duitse Duisburg.


Korte bestuurslijnen “Begonnen uit het niets, wat regelma- tig een proces tegen de stroom in was. Om een positie tussen de gevestigde orde te kunnen verwerven, is veel moed, wilskracht en doorzettingskracht nodig”, benadrukt Berends. “Wij zien ons toch wel een beetje als pioniers die soms weloverwogen risico’s nemen, maar daar ook goed uitkomen en er ook nog eens een centje aan weten te verdienen. Dat kan ook alleen met een organisa- tie met heel korte bestuurslijnen. Som- migen zullen zeggen dat daarin ook een gevaar schuilt, omdat de sleutelrollen kwetsbaar zijn, maar het biedt ons wel de mogelijkheid om heel snel te kun- nen schakelen. We zijn echter wel een volwaardige marktpartij die net als onze collega’s voldoen aan de eisen die op- drachtgevers aan hun opdrachtnemers stellen. Ook qua equipement beschik- ken wij over modern en professioneel materieel.”


Specialisatie asfalt Asfalt is toch wel één van de grotere specialisaties van het familiebedrijf en vormt ook een belangrijke bron van in- komsten. In Lelystad beschikt Gebr. van der Lee over een asfaltcentrale, twee productiesystemen in één fabriek, die daarmee tot één van de grootste van


14 Nr.6 - 2014 OTAR


Europa behoort. Berends: “De loca- tie Lelystad is voor ons bijzonder gun- stig, omdat het min of meer centraal in ons werkgebied ligt dat er grofweg bin- nen een straal van 100 km omheen be- vindt. Daar beschikken wij ook over een modern eigen, volledig geoutilleerd we- genbouwlaboratorium, wat in de aanne- merswereld tamelijk uniek is. Wij heb- ben geen partners en daarom kunnen wij het laboratorium volledig autonoom exploiteren en de opgedane resultaten implementeren en vermarkten”, vertelt Berends. Hij vervolgt: “In dat laborato- rium verrichten wij onder andere vrijwel continu onderzoek naar innovatieve toe- passingen binnen het asfalt segment. Denk bijvoorbeeld aan het genereren van lagetemperatuur asfalt, hergebruik van bitumen in de ruimste zin van het woord, maar ook onderzoek naar modi- ficaties en toevoegingen waarmee het asfalt een langere levensduur krijgt en hogere flexibiliteit, sterkte en geluidsre- ductie. Schreef de opdrachtgever vroe- ger precies voor hoe de samenstelling van het asfalt moest zijn, nu krijgen wij veel meer ruimte om te experimenteren


binnen de functionele eisen die worden gesteld. Dat bevordert ook innovaties.”


Levensverlengend onderhoud Wat betreft het (onderhouds)asfaltwerk in Nederland, behoren Rijkswaterstaat en de provincies verreweg tot de groot- ste opdrachtgevers van Gebr. van der Lee. Berends: “Wij zijn een bedrijf dat het liefst grote asfaltvolumes afzet; daar zijn we heel sterk in gespecialiseerd en volledig voor uitgerust. Dat geldt voor het hele proces, zowel logistiek, de vele transportbewegingen, als ook frees- werk en het aanleggen van asfalt. Wij doen vooral levensverlengend onder- houd en groot onderhoud, omdat wij juist daarbinnen sterk kunnen concurre- ren. Projecten als ‘het groot onderhoud A28 en A50’ waar 25 km snelweg vol- ledig over de hele breedte en inclusief onderlagen wordt vernieuwd en waar je spreekt over zo’n 230 duizend ton as- falt, inclusief het upgraden van de be- tonnen kunstwerken, geleiderail, voeg- overgangen en het aanbrengen van faunatunnels. Een ander voorbeeld is de Gooiseweg waar wij in opdracht van


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48