This page contains a Flash digital edition of a book.
‘EIGEN MENSEN EN EIGEN MATERIEEL’


de provincie Flevoland over een afstand van een kleine 10 km de gehele rijbaan vernieuwen en verdubbelen. Klussen die qua omvang precies binnen ons seg- ment vallen”, aldus Berends.


Selfsupporting


Het familiebedrijf kiest er verder ook voor niet of nauwelijks in combinaties te werken. “Wij zijn wat dat betreft redelijk ‘selfsupporting’. We willen van niemand afhankelijk zijn en ons eigen beleid kun- nen voeren, een eigen verantwoorde- lijkheid hebben en eigen keuzes kun- nen maken. Dat ligt in het verlengde van onze manier van werken, waar we het eerder in dit verhaal over hadden”, zegt de directeur Projecten van het familie- bedrijf. Hij vertelt in dit verband dat het ook een van de belangrijkste beleids- punten van het bedrijf is dat al het be- nodigde materieel voor dergelijke pro- jecten zoveel mogelijk in eigen beheer is. Het bedrijf beschikt onder meer over vier complete verwerkingssets en gro- te frezen. Ook het asfalttransport wordt grotendeels met een eigen wagenpark uitgevoerd. “In periodes van topdruk-


te huren wij bij, maar onze basisfi loso- fie blijft altijd: eigen mensen en eigen materieel. Dat is ook onze grote kracht. Als we ergens knel komen of we zien dat we een planning niet halen, kunnen we altijd onze eigen mensen en materi- eel bijschakelen. Of het nu ’s avonds, ‘s nachts of in het weekend is, onze men- sen zijn zeer gemotiveerd en we kunnen daardoor zo goed als onafhankelijk van derden blijven.”


Internationaal transport De opsomming van specialiteiten van Gebr. van der Lee is hiermee nog lang niet ten einde. Maar niet onvermeld mag blijven is het internationale transportbe- drijf van de gebroeders op het gebied van vervoer, opslag en modifi catie van bitumen en aanverwante producten. Gebr. van der Lee is op dat gebied niet alleen de grootste in Nederland, maar ook een van de meest toonaangevende in Europa. Aan bitumen(transport) wor- den hoge eisen gesteld en juist door heel veel ervaring die het daar in de loop der jaren mee heeft opgedaan, is het bedrijf sinds 2003 actief in het op- en overslaan van bitumen in het zeeha- vengebied van Dordrecht. Vanaf deze tankterminal wordt ook met eigen tank- schepen, tankcontainers en elektrisch verwarmde tankwagens een groot ge- bied in Europa en daarbuiten bediend. Binnen het volledig geautomatiseerde complex van opslagtanks wordt niet alleen bitumen opgeslagen, maar ook hoogwaardig gemodificeerd voor wat betreft elasticiteit, opslagstabiliteit en nog vele andere kwaliteitsaspecten. Be- rends: “Gebr. van der Lee beschikt over zowel de capaciteit als kennis en exper- tise. Of het nu gaat om de opslag van relatief kleine of grote volumes, om de opslagtemperatuur van 120 graden Cel- sius of 220 graden Celsius, of het modi- fi ceren of mengen van bitumen op spe- cifi ek recept en onder CE- en COPRO certifi caat.”


Nr.6 - 2014 OTAR O Nr.6 - 2014 TAR 15


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48