This page contains a Flash digital edition of a book.
Van veerverbinding naar dubbele Coentunnel


De bestaande Coentunnel was na de Vel- sertunnel de tweede naoorlogse snelweg- tunnel die in Nederland gebouwd werd. De verbinding onder het water van het Noord- zeekanaal ging in 1966 open en verving de veerpont over het Noordzeekanaal die daarvoor auto´s naar de overkant bracht. De bouw kostte destijds 45 miljoen gul- den. Maar enkele decennia later bleek ook de Coentunnel het almaar toenemen- de verkeer niet meer aan te kunnen. Het heeft tot 2008 geduurd voordat met de bouw van de tweede Coentunnel werd be- gonnen. Milieudefensie heeft zich tegen de bouw verzet en uiteindelijk bedongen dat extra maatregelen zijn genomen om de luchtkwaliteit in de omgeving zo goed mo- gelijk te houden.


De tweede Coentunnel ligt ten oosten van de eerste tunnel en was in 2013 klaar. Ver- volgens is de oude tunnel opgeknapt. Een project dat, inclusief het aanpassen van het tracé van in totaal 10 kilometer leng- te, bijna 600 miljoen euro heeft gekost. De nieuwe tunnel heeft een buis met twee wisselstroken en een buis met drie rijstro- ken en een vluchtstrook. De rijstroken zijn alle 3,25 meter breed. Op 21 juli van dit jaar zijn beide tunnels open gegaan en is de volledige capaciteit beschikbaar. Dat betekent dat het aantal rijstroken van vier naar acht gaat en tijdens de spits zelfs vijf voor de drukste richting (in de ochtend Amsterdam in, in de avond Amsterdam uit). De verwachting is dat over vijf jaar da- gelijks bijna tweehonderdduizend voertui- gen van beide Coentunnels gebruik zul- len maken. De vernieuwde en uitgebreide Coentunnel is in totaal 1.283 meter lang en het diepste punt ligt op 22 meter on- der NAP.


Consortium voor de Coentunnel


Coentunnel Company en Coentunnel Construction zijn respectieve- lijk een projectvennootschap en een consortium die speciaal zijn op- gericht voor het Coentunnelproject. In deze gelegenheidscombina- ties werken Besix, CFE, Dredging International, Dura Vermeer, TBI Bouw, Vinci en Arcadis samen. Ook Croon Elektrotechniek heeft zich bij het samenwerkingsverband aangesloten. Bijzonder is dat de par- tijen niet alleen de uitvoering van het technisch ingewikkelde project doen, maar getekend hebben voor het gehele proces: van ontwerp tot en met het onderhoud in 2037. Coentunnel Company werd geleid door Robert Jan Feijen (TBI) als algemeen directeur en Gerard Minten (Vinci) als financieel direc- teur. Coentunnel Construction stond onder leiding van Lode Franken (CFE) als projectdirecteur tot juni 2013 en van Arjan Vermeij (Mobilis TBI) als directeur uitvoering. Vanaf juni 2013 werd de leiding overge- dragen aan Jan van Steirteghem (Besix) als projectdirecteur. Peter van Dam (Croon Elektrotechniek) had als directeur VTTI (Verkeers- Tunnel Technische Installaties) de leiding over het elektromechani- sche gedeelte.


28 Nr.6 - 2014 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48