This page contains a Flash digital edition of a book.
Ro Dense Een zwaargewicht in de waterbouw


Ro Dense, dat door zijn hoge dichtheid veelzijdige toepassingen kent, is met ingang van 1 januari 2015 op certifi caat met een Erkenning van Bodem+ leverbaar conform de BRL 9343 “Koperslak voor GWW- werken”. Een CE-certifi caat volgens de NEN-EN 13383 Waterbouw- steen is al beschikbaar.


Waarin onderscheidt Ro Dense zich ten opzichte van andere steensoorten in de waterbouw: - Hoge dichtheid van minimaal 3.650 kg/m3 - Inert product - Hoge EMVI-score - CO2


-neutraal


- Hoge stroombestendigheid - MOHS > 7


Wat zijn de voordelen van een constructie met Ro Dense: - Door de hoge dichtheid wordt het gewenste gewicht in de construc- tie met een kleinere laagdikte bereikt. Hierdoor bespaart men op grondverzet en kan de grondkering/damwand lichter worden gedi- mensioneerd.


- Door de kleinere korreldiameter in relatie met het gewicht is Ro Dense uitermate geschikt als bodembescherming bij damwan- den/kades.


- Bij een gepenetreerde bodem-/oeverbescherming kan men bij een gelijkblijvend gewicht aanzienlijk besparen op asfalt of colloïdaal beton voor penetratie.


Verder blijft toepassing van Ro Dense niet beperkt tot de GWW-markt zoals beschreven in de BRL 9343. Bij toepassing in beton zijn bij la- boratoriumproeven dichtheden van beton gehaald van 3.200 kg/m3


.


Dit kan vooral bij grotere ondergrondse infrastructurele werken aan- zienlijke voordelen opleveren. De besparing wordt hier vooral gerea- liseerd door een geringer betonvolume bij gelijkblijvend gewicht (ce- mentvoordeel), minder betonstaal in relatie tot het gewicht, minder bekisting en minder stortdagen.


Voor de Nederlandse GWW-markt die zich kenmerkt door een minder draagkrachtige bodem, is Ro Dense een goede aanvulling en kan de sleutel zijn tot een technisch creatieve oplossing.


Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Rotim, via e-mail: sales@rotim.com of www.rotim.com.


Rotim Steenbouw BV Julianaplein 31 5211 BB ’s-Hertogenbosch +31 (0)73 6121211


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48