This page contains a Flash digital edition of a book.
worden en de dag dat de infrastructuur van het achterland het containertrans- port nauwelijks nog kan verwerken is al aangebroken. Vandaar het idee een bui- tengaatse hub-spoke terminal te inte- greren in de waterkering met een twee- de noord-zuidverbinding. Antwerpen, Zeebrugge, Vlissingen, Gent en Parijs (via Terneuzen) zullen profiteren van een meer evenwichtige verdeling over meer- dere regio’s.


Volautomatisch ‘distributiemagazijn’ De inmiddels ingezette vergroting van zeeschepen stellen nog zwaardere ei- sen aan de terminals. Ingenieursbu- reau Koch geeft tijdens het congres het antwoord op die hogere eisen met de presentatie van het New Genera- tion Integrated Container Terminals. Een volautomatisch ‘distributiemagazijn’ met een verdubbeling van afhandeling en daardoor verkorting van afmeertijden. De deep-sea terminals zullen geleidelijk de metamorfose ondergaan naar meg- size inland terminals. Met deze ontwik- keling van inland naar buitengaats be- hoeven de havens in het Westerschelde niet te vrezen dat de allergrootste sche- pen op termijn naar andere havens zul- len uitwijken. Het totale project Wester- scheldekering wordt een megastructure project dat thans geraamd wordt op zo’n 9 miljard euro. Maar als je kijkt naar de commerciële mogelijkheden, de besparingen elders dan zal het project zich op termijn zeker terugverdienen.


Bescherming achterland Het wordt volgens van Vliet tijd voor ex- tra aandacht voor de bescherming van het achterland. Dat is primair het doel van deze waterkering! Een duurzame oplossing die 100 procent bescherming biedt aan het achterland kan alleen met een stormvloedkering, denkt van Vliet. Bij extreme weersomstandigheden lo- pen de kades van Antwerpen nu al on- der water! De kans op overstromingen wordt vanwege klimaatsveranderingen hoog ingeschat. Tel daarbij ook nog eens de verdiepingen van de Wester- schelde bij op, dan neemt de stuw- kracht van het water nog verder toe. We kunnen niet steeds dijken verhogen, polders onder water zetten, de Wester- schelde blijven verdiepen, et cetera.


Scheidingsverdrag Uiteraard zullen we met dit plan gecon- fronteerd worden met het scheidings- verdrag van 1839 waarin de toegan- kelijkheid van de Westerschelde en de haven van Antwerpen is geregeld. Ech- ter we leven nu in 2014 en niet in 1839: toen hadden we kleine zeilschepen, nu zijn het mammoet containerreuzen van bijna 400 meter lang 55 meter breed en ruim 20.000 containers aan boord! De havens in het Scheldebekken moeten zich realiseren, dat er een ommekeer is binnen de scheepvaart. Kortom: het is een utopische gedachte om je te blijven focussen op de ontvangst van steeds groter wordende schepen die logistiek amper afgehandeld kunnen worden.


Vrije doorvaart


Tijd voor een duurzame oplossing waar- mee de totale problematiek in en rond de Westerschelde in één keer wordt op- gelost! De waterkering garandeert een vrije doorvaart met vier enorme zee- sluizen. Verdere sluispassages hoe- ven niet nodig te zijn of hoeven zelfs niet gebouwd of vervangen te worden. De sluizen garanderen ook een redelijk constant waterpeil, goed voor de nau- tische veiligheid en geen wachttijden meer door slecht tij. De Westerschelde is nog steeds het moeilijkst bevaarbare vaarwater. Hoe gaat de toekomstige ge- neratie containerschepen Het Nauw van Rilland maken?


In containers Nu wordt bijna alles in containers ver- scheept. Dat onderstreept de noodzaak van een buitengaatse containertermi- nal met een logistiek distributiecentrum, met overslagmogelijkheden naar kleine- re schepen. Aanpassingen zoals verdie- pen van vaargeulen en toegankelijkheid naar de havens zijn minder noodzake- lijk. De Westerschelde is Europees be- schermd natuurgebied. De buitengaatse containerterminal zou je in alle opzich- ten kunnen vergelijken met de Maas- vlakte 1 en 2. Die zijn ook gebouwd deels op het natuurgebied Grote Beer en Waterman. Dat waren de natuurge- bieden voor de Randstad. Bewust ge- offerd om ruimte te geven aan verdere economische en havenontwikkelingen van Rotterdam Europoort. Met de aan- leg van de MVO 1 en 2 is voorzien in na- tuurcompensatie en recreatiemogelijk- heden. Dat moeten we hier ook doen. En het plan van de Westerscheldekering voorziet daar ook in!


Ander regime Bron: Koch Consultancy Group


Met de beoogde waterkering zal de Westerschelde wellicht een ander regi- me gaan krijgen en hoeven geen pol- ders onder water gezet te worden.


Nr.6 - 2014 OTAR O Nr.6 - 2014 TAR 39


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48