search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Voor de navigatie heeft de Lumion een digitale plattegrond aan boord. Camera’s werken als een extra zekerheid; ze nemen waar wat werkelijk te zien is, en activeren voorgenomen acties.


verklaart Hoeterickx. Het platform is 110 centimeter breed en staat op gladde gazonbanden, waarvan twee stuurbare. Daarmee rijdt het apparaat probleemloos vanaf het middenpad het gewas in, met een hartafstand van 106 centimeter tus- sen de rijen. Verder is te zien dat het mid- denpad en de teeltvloer op dezelfde hoogte liggen. Dat is zeker geen voor- waarde, aldus Hoeterickx. “Octinion is ge- specialiseerd in maatwerkoplossingen, ook voor de Lumion.” In kasruimten met buisrail, komen er andere wielen aan het toestel. De Xenion is er ook met een breedte van 65 centimeter, bijvoorbeeld voor bestaande tomatenkassen met smal- le buisrails.


Navigeren Het belichten gaat steeds op de heen- en terugweg in een rijpad, de voor de meel- dauwbestrijding benodigde uv C wordt dus steeds in twee keer gedoseerd. Voor de navigatie heeft het platform een digitale plattegrond van de werkruimte aan boord, en camera’s voor kleurenbeel- den (rood/groen/blauw – RGB) en beel-


den in het Infrarood-spectrum. Dat laatste maakt dat het apparaat ook in het donker kan werken. De plattegrond geeft info als


Kosten – baten


De prijs van een toestel ligt afhankelijk van de uitvoering tussen de € 29.000 en de € 42.000, geeft Octinion-adviseur Hoeterickx aan. De vraag is dan hoe groot de besparingen zijn, en waar die liggen. “Als er gekeken wordt naar de besparingen op niet-benodigde (che- mische) middelen voor de meel dauw- aanpak, de uitgespaarde arbeidsuren en naar de verminderde afschrijving van de voor de teelt benodigde spuit- apparatuur, dan kan de terugverdientijd behoorlijk kort zijn.” Bij een optimale kasindeling kan een toestel tot 4,5 hectare behandelen. Bij een intensieve teeltwijze op deze op- pervlakte kan het toestel dan binnen een à twee jaar terugverdiend zijn. Hoe- terickx: “De precieze becijfering hangt


mede samen met het aantal behande- lingen dat de Lumion moet uitvoeren (teeltvormen, doordragers/junidragers) en de te behandelen oppervlakte. In een kas met drie teelten per jaar, zit je al gauw aan bovengenoemde terugver- dientijd. Heeft een teler twee afdelin- gen van elk een hectare, dan kan een toestel natuurlijk ook maar 2 hectare behandelen. Het inzicht in kosten en baten is dus echt maatwerk.” Voor de aanschaf van de Lumion kan een beroep gedaan worden op subsi- dieregelingen. In Vlaanderen is er de Vlif-subsidie (30%) of kan een beroep gedaan worden op GMO-steun. In Nederland valt het toestel onder de Mia- en Vamil-regeling (27% Mia en 75% Vamil).


▶ GROENTEN & FRUIT | 13 augustus 2021 27


afstanden tussen objecten en gewasrij- lengtes. De camera’s nemen waar wat werkelijk te zien is, en activeren voorgeno-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48