search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
FOTO: JOEP VAN DER PAL


INTERVIEW ▶▶▶ ONDERNEMEN ▶▶▶ DUURZAAMHEID ▶▶▶ WATER


Is het reëel dat tuinders zelf de sloot gaan monitoren? “Dat vind ik wel. De tuinder kan alles in zijn gietwater me- ten: de pH, de EC, de hoeveelheid voedingsstoffen die hij doseert. Dan is het toch een kleine moeite om ook een sen- sor in de sloot te hangen of regelmatig een watermonster te nemen?”


Hoe is de relatie tussen Delfland en de glastuinbouw? “Ik weet natuurlijk niet hoe de relatie is met alle 1.500 glastuinders in het gebied van Delfland, maar onze relatie met de branche is heel goed. Dat is mede te danken aan de gebiedsgerichte aanpak. En we werken samen in veel projecten, zoals Emissieloze kas, Rainlevelr, collectieve wa- terzuivering op AWZI De Nieuwe Waterweg, Coastar en het hergebruik van effluent in de glastuinbouw. Ook in de communicatie trekken we samen op met de brancheorga- nisaties. Toen we laatst imidacloprid aantroffen in het wa- ter, hebben we direct laten weten dat we daarover gingen communiceren. Dat wil Glastuinbouw Nederland ook. De branche is gebaat bij een goede waterkwaliteit.”


Wanneer is de waterkwaliteit voor Delfland goed ge- noeg? Er zal ook nog jarenlang nalevering zijn van schadelijke stoffen vanuit het sediment. “Het is voor ons goed als we geen bestrijdingsmiddelen meer in het water tegenkomen. Zolang we nog steeds mid- delen tegenkomen die net op de markt zijn, hoeven we het niet te hebben over nalevering.”


Hoe staat het met de collectieve zuivering in Hoek van Holland, nu de de vorming van bromaat roet in het eten gooit? “We wachten nu op de nieuwe norm voor bromaat. De wa- terzuivering bouwen we in opdracht en voor kosten van de deelnemende tuinders. Als dat niet mogelijk blijkt, bijvoor- beeld vanwege de vorming van bromaat, dan moeten de tuinders naar andere oplossingen gaan zoeken. Ik vind het wel jammer dat dit probleem speelt.”


‘Een kleine moeite voor een teler om ook een sensor in de sloot te hangen’


Verwacht je dat de emissie vanuit de glastuinbouw in 2027 naar nagenoeg nul gaat? “Ik denk dat de branche heel goed in staat is om geen ne-


14 ▶ GROENTEN & FRUIT | 13 augustus 2021


gatieve effecten op de waterkwaliteit te hebben. De sector is zo innovatief ... Maar het is een flinke opgave om de doe- len van de Kaderrichtlijn Water te halen.”


Wat als die doelen niet worden gehaald? “Dan worden we daarop afgerekend door de Europese Unie. In dat geval moet Nederland laten zien dat het er alles aan heeft gedaan, en anders lopen we kans op een boete van honderden miljoenen euro’s. De minister heeft laten weten dat ze zo’n boete gaat neerleggen bij de waterschap- pen. Die boete komt linksom of rechtsom toch bij de bur- gers en de bedrijven terecht. Dus inzet op schoon water is hoe dan ook nodig.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48