search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ACTUEEL ▶▶▶ Brussel rekent Farm To Fork door ANALYSE | door Jan Braakman V


orig jaar presenteerde de Euro- pese Commissie de Farm to Fork- strategie en de Biodiversiteits- strategie. Brussel streeft naar een


eerlijker, gezonder en milieuvriendelijker voedselsysteem. Europa moet meer doen om de uitstoot van broeikasgassen te ver- minderen, de milieudruk moet omlaag en de biodiversiteit moet zich herstellen. Die uitgangspunten werden vertaald in een aantal doelstellingen. Vier van die doelstel- lingen: de vergroting van het biologisch areaal tot 25% van het totale landbouw- areaal, de vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (-50%), de vermindering van het nutriëntenverlies door mest en kunstmest met 20% en de vermindering van het gebruik van antibio- tica (-50%). Vanaf het moment dat de strategieën ver- schenen, riepen landbouworganisaties en politici in Europa om een effectbereke- ning. Na veel ontwijkende antwoorden dat het nog slechts beleidsvoornemens waren, gaf uiteindelijk Europees land- bouwcommissaris Janusz Wojciechowski toch toe dat het Joint Research Centre de


mogelijke effecten van een aantal doel- stellingen aan het berekenen was. Zodra de berekeningen klaar waren, zouden ze worden gepubliceerd.


Productie daalt, inkomen stabiel Vorige week maandag lagen de langver- wachte berekeningen er opeens. De glo- bale uitkomsten: de landbouwproductie daalt bij de uitvoering van de strategieën in de periode tot 2030. De landbouwinko- mens blijven over het geheel op gelijk ni- veau, de producenten- en consumenten- prijzen stijgen, met name voor vlees. Op bijna alle van de 98 pagina’s tellende studie lees je tussen de regels door een slag om de arm. In de doorrekening is geen rekening gehouden met een veran- dering van het consumptiepatroon naar meer plantaardige diëten. Evenmin is re- kening gehouden met een vermindering van de voedselverspilling – een van de an- dere doelstellingen van de Europese Com- missie. Bij de berekeningen is uitgegaan van een aantal aannames. Bijvoorbeeld dat het areaal biologische landbouw in bijna alle Europese lidstaten stijgt tot bij- na 25% (In Nederland tot 24,4%) van het totale areaal.


Groenteproductie omlaag De berekende economische impact is evenwel niet onaanzienlijk. Kijk naar de omvang van de arealen voor verschillende gewassen en de omvang van de veestapel. Granen en koolzaad dalen zowel in areaal als in productieomvang, de veehouderij wordt kleiner en de productie van groen- ten gaat omlaag, evenals de productie van meerjarige gewassen. De vlees- en zuivel- productie binnen de EU gaan omlaag, met als gevolg dat de invoer van met name vlees van buiten de EU toeneemt. De bere- kende productiedalingen variëren van en- kele procenten tot ongeveer 15%. De berekende milieuwinst (minder uit- stoot van broeikasgassen, minder uitstoot van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten) loopt op tot tientallen procen- ten. De uitstoot van stikstof(verbindingen) daalt in alle lidstaten, met uitzondering van enkele regio’s waar meer varkens en rundvee worden gehouden. De inkomenseffecten binnen het model zijn beperkt. De modelberekeningen voor- zien een stijging van de producentenprij- zen, die de volumevermindering compen- seren. De uitstoot van broeikasgassen zal afnemen volgens de studie van het Joint Research Centre. In het model is geen re- kening gehouden met een verandering van het consumptiepatroon naar meer plantaardige diëten.


Frans Timmermans is de drijvende krachter achter de Farm To Fork (of Boer tot Bord) strategie.


16 ▶ GROENTEN & FRUIT | 13 augustus 2021


‘Voedselvoorziening in gevaar’ Europarlementariër Bert-Jan Ruissen, die namens het Europees Parlement mede-on- derhandelaar was bij de besprekingen over het GLB, toont zich uitermate kritisch over de berekeningen, die hij graag al tot zijn be- schikking had gehad bij de onderhandelin- gen. “Dit rapport bewijst dat we voorzichtig moeten zijn met ingrijpende omslagen in de landbouw. Dit kan onze voedselvoorzie- ning in gevaar brengen”, constateert hij. De berekende effecten zijn van dien aard, dat hij in elk geval blij is dat de ambities van de Europese Commissie niet als wettelijke ei- sen in het GLB zijn opgenomen.


FOTO: ANP


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48