search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COLUMN ▶▶▶ Nederlandse trots in gevaar door Jacco van der Wekken, Delphy I


n het buitenland wordt vaak de oplei- ding en het kennisniveau van de Ne- derlandse ondernemers als sterk punt genoemd. Als kenmerkend punt


wordt dan aangegeven dat de opleidin- gen in Nederland dicht bij de teelt- en telerspraktijk staat. Hier wat dieper op inzoomend, is er de laatste jaren hierin sluipenderwijs veel veranderd. En dreigt Nederlands trots op dit punt verloren te gaan. De Nederlandse landbouwkundige oplei- dingen, van mbo tot universiteit, staan onder druk om vooral onderwijs te geven gericht op maatschappelijke thema’s die de landbouw raken zo is de indruk. Waar het vroeger nog ging om het leren telen van bijvoorbeeld groenten, focus- sen opleidingen meer en meer op de vraag hoe de landbouw om moet gaan


met maatschappelijke thema’s als biodi- versiteit, natuurinclusieve landbouw. Deze thema’s agenderen bij opleidingen in de landbouw is goed. Echter de kern waar het om moet gaan, namelijk het leren telen van gewassen, teeltkennis, bemesting, ziekten en plagen en dergelijke mag niet naar de achter- grond gedrongen worden. Maar ik heb meer en meer de indruk dat dit wel ge- beurt. Afgestudeerden zijn beter op de hoogte van bijvoorbeeld het begrip regeneratie- ve landbouw, dan hoe een bloemkool ge- teeld moet worden. Of iemand praktisch teeltkennis heeft, lijkt meer en meer te worden bepaald door de achtergrond van de student, wel of niet afkomstig van een teeltbedrijf en niet meer door de in de opleiding opge- dane kennis. Goed om de investeringsagenda van de


landbouwkundige opleidingen de teelt- kennis zwaarder mee te laten wegen, om hiermee Nederlands trots en grote con- currentievoordeel te behouden.


‘Wat uitdagingen, behalve de vochtvoorziening’


ASPERGE De Sparter, de automatische aspergeoog- ster van Cerescon, is weer terug naar de fabrikant voor enkele aanpassingen en verbeteringen, vertelt Erik van Nienhuijs. Hij is teeltmanager bij Teboza in Helden (L.), een van de drie bedrijven die ervaring opdeden met de robot. Hij is nog niet klaar, “maar we komen al in de buurt.” Zes weken na de langste dag staan de perce- len er goed bij, constateert Van Nienhuijs, “volgens het boekje, al hadden we wel en- kele uitdagingen.” De druk van asperge- vlieg was erg hoog, maar de bestrijding lukte boven verwachting. “Spuiten kan, maar de werking is vergelijkbaar met ‘vlie- gen meppen’, je moet het dus meteen goed doen.” Nog een voorbijganger was het aspergehaantje, vooral in de percelen waar wat eerder gestopt was met oog- sten. “Gazelle werkt daar goed tegen, maar voor dat middel geldt een driftre-


Erik van Nienhuijs


ductie-eis van 97,5%. Een van onze loon- werkers heeft een zelfrijder met luchton- dersteuning, maar die heeft een beperkte bodemvrijheid. Het is goed gegaan, want op het moment van bestrijden was de loofgroei beperkt. Hoge spuitmachines zijn er wel, maar tot nu toe zonder lucht- ondersteuning.” Na de laatste oogstronde volgt een ver- plegingsmachine, die trekt het onkruid grotendeels los. Vervolgens worden de


ruggen met een aangepaste cultivator vlak gereden. “Daarmee houd je de bo- dem open, en het geeft een goede verde- ling van de grond.” De bemesting bestaat vaak uit een drijf- mestgift, plus wat kunstmest. Dat is meestal kali, magnesium en spoorelemen- ten. “Nauwelijks stikstof, om het loof wat harder te houden. Dat beperkt de aantrek- kelijkheid van het gewas voor ziekten en insecten.” Tegen onkruid zal dit jaar wat meer ge- spoten worden. “We doen het liefst zo veel mogelijk mechanisch, maar dan moet je daar wel de kans voor hebben. Bovendien moeten we op de ‘goede’ momenten ook in de biologische asperges aan de gang.” Voor de schimmeldruk geldt hetzelfde als voor insecten: de druk is wat hoger dan in de laatste jaren en het vraagt extra aan- dacht. Zijn er dan teeltzaken die dit jaar wel makkelijk zijn? “De vochtvoorziening.”


▶ GROENTEN & FRUIT | 13 augustus 2021 21


FOTO: ERIK VAN NIENHUIJS


FOTO: ROEL DIJKSTRA


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48