This page contains a Flash digital edition of a book.
ACTUEEL


Samenwerking WaterAlliance en French Water Team


Het Nederlandse Water Alliance en het Franse French Water Team hebben tijdens de internationale waterbeurs Hydro Gaïa in Montpellier een intentieverklaring onderte- kend voor verdere samenwerking.


Beide organisaties zijn actief in het stimule- ren en vermar kten van nieuwe watertech no- logie. Door nauwere sa men werking hopen


ze op een betere toegang tot gezamenlijke Europese projec ten en verder versterken van grensoverschrijdende samenwerking.


De intentieverklaring werd ondertekend, namens Pôle Eau, door voorzitter Sylvain Boucher (links op de foto) en namens Water Alliance door regisseur Hein Molenkamp.


Goed bezochte Dijkwerkersdag


“Laat zien wat je kan”, zo riep directeur André Bol �van Hoog- heemraadschap van Rijnland de aanwezigen op tijdens bij- eenkomst voor de lancering van de netwerkcommunity #dijk- werkers in mei in Utrecht.


De dijkwerkers werd gevraagd hun schouders te zetten on- der de ambitie van het Hoogwaterbeschermingspro gramma om tussen nu en 2050 1300 km dijk en 800 kunstwerken te verstevigen. Voor deze grootste dijkversterkingsopgave ooit, zal het tempo omhoog moeten en moeten de kosten omlaag.


Bol benadrukte dat het niet alleen gaat om de kennis van keringen. “Het gaat ook om de aanvullende maatschappelijke en economische functies die dijken zouden kunnen vervullen. Daarbij moeten we niet gaan discussiëren over wie waarvoor verantwoordelijk is, maar gezamenlijk onze schouders zetten onder de landelijke doelstelling”.


Heel concreet waarschuwde Bol voor het tekort aan vak- mensen dat dreigt te ontstaan. “Als we niet oppassen, gaan we vakmensen bij elkaar gaan wegkapen. Terwijl wij juist zouden moeten samenwerken.” Dat zou volgens Bol ook beter passen bij de jongere generatie dijkwerkers, die veel meer met hun vak bezig zijn en minder met hun werkgever.


Tijdens de Dijkwerkersdag ontving EQA-projects een prijs voor de pitch van hun ‘smart’-stuw die energie opwekt.


Personalia


Stefan Apel volgt Ruud Vreeburg op als directeur van Xylem Water Solutions Benelux. Vreeburg vervult nu een inter- nationale functie binnen Xylem als Sales Director Specialty Products EMEA.


Jos Boere is onlangs aangesteld als directeur van Allied Waters BV, waarin KWR sinds kort een meerderheidsbelang van 60 procent heeft verworven. Boere blijft MT-lid en plaats- vervangend directeur van KWR.


Henk Schonewille volgt Harry van Dalfsen op als ceo van Wa- fi lin Systems. De aanstelling kwam kort nadat Wafi lin Systems fuseerde met Hydrasyst UK Ltd.


Meer personaliaberichten op: www.waterforum.net/carriere 8 WATERFORUM NR 4


Alex Hekman wordt lid van het Kernteam Deltatechnologie van de Topsector Water. Hij volgt Frank Goossensen van Arcadis op als vertegenwoordiger van NL ingenieurs.


Maarten van der Ploeg is gestart als directeur bij RIWA-Maas. Hij is de opvolger van Harry Römgens, die met pensioen gaat. Rogier van der Sande is door het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland voorgedragen als nieuwe dijkgraaf. Van der Sande zal Gerard Doornbos opvolgen, die 1 september met pensioen gaat.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48