This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERBOUW Slotcongres interdisciplinair onderzoek NatureCoast in Delft


Zandmotor is niet overal het ei van Columbus


Door Jac van Tuijn


Alexander van Oudenhoven onderzocht de mogelijkheden van een zandmotor voor de kust van Negril op Jamaica.


Op 9 mei kwamen alle onderzoekers van het interdisciplinaire onderzoeksprogram- ma NatureCoast in Delft bij elkaar om hun ervaringen te delen. Twaalf promovendi en drie postdocs onderzochten vier jaar lang, onder leiding van inmiddels emeritus hoogleraar Marcel Stive van de TU Delft, hoe een zandige kust kan worden ver- sterkt met grootschalige zandsuppleties. Uiteraard stond de Zandmotor bij Kijkduin daarbij als voorbeeld voor elders in de wereld. Maar zo eenvoudig ligt dat niet.


Hoe kun je met de kennis van een Nederlandse Zandmotor de kusterosie op Jamaica tegengaan? En waarom vonden platvissen de Zandmotor tot twee jaar na aanleg juist zo fi jn? Het antwoord op deze en andere vragen kwam van de pro- movendi en postdocs die betrokken waren bij het Nature- Coast-programma. Het programma startte vier jaar geleden en werd op 9 mei afgerond met een congres. Onderzoekers hebben vanuit verschillende wetenschapsdisciplines - met de Nederlandse Zandmotor als ‘Living Lab’ - studies gedaan naar verschillende aspecten van grootschalige zandsupple- ties, zoals morfologie, grondwaterstromen, geochemie, eco- logie en bestuurskunde.


Het onderzoeksprogramma heeft een sterk internationa- le component: er is ook gekeken naar de mogelijkheden van grootschalige zandsuppleties in het buitenland. Op het congres in Delft bleek dat er in de wereld heel veel zandige kusten zijn, die deels nu al met zandsuppleties in tact wor- den gehouden of waar in de toekomst versterkingen zullen moeten aangebracht. Maar niet overal in de wereld is een megasuppletie als de Zandmotor een voor de hand liggende oplossing.


Onderling wantrouwen


Een van de onderzoekcases is het strand van Negril op Jamaica. Op verzoek van lokale hoteleigenaren onderzoch- ten Arjen Luijendijk (TU Delft) en Alexander van Oudenhoven (Leiden Universiteit) de mogelijkheid het Caribische strand te versterken met een zandsuppletie. De hoteleigenaren hadden gehoord van de Nederlandse Zandmotor en wilden weten of dat geen betere oplossing was dan de geplande aanleg van stenen golfbreker. Die is inmiddels van de baan, vertelde


Natuur voorop


In Zweden staan niet iedereen te springen om zand- suppleties als kustversterking. Tot die conclusie kwam promovenda Lotte Bontje (TU Delft), die onderzocht hoe hierover in Zweden wordt gedacht. Bontje vertelde dat de Zweden heel erg hechten aan de natuur en heel beducht zijn op een verstoring van de ecologie door zandsupple- ties. Het is volgens haar heel moeilijk die beeldvorming te doorbreken als de kustbewoners die noodzaak van een kustversterking met zandsuppleties niet inzien.


WATERFORUM JUNI 2017


41


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48