This page contains a Flash digital edition of a book.
AFVALWATERZUIVERING


Rekentool voor optimale waterzuivering De universiteit in Wageningen en KWR hebben voor de glas- telers een rekentool ontwikkeld waarmee de kosten van verschillende door BZG goedgekeurde zuiveringsinstallaties kunnen worden vergeleken. De tool gaat uit van de hoeveel- heid lozingswater die een bedrijf moet verwerken en stelt onder meer vast hoe het aantal lozingen door het jaar heen is verdeeld. Vervolgens wordt voor alle toeleveranciers berekend welke capaciteit een installatie nodig heeft om al het lozings- water te kunnen behandelen.


“In bepaalde gevallen kan het echt goedkoper”, zo verzekert hij. “Zonder veel werk en voor het zuiveren van kleine volu- mes, kan het al vanaf 15.000 euro.”


Zuiveringscollectieven


Glastelers die zich eind 2015 hebben aangesloten bij een zuiveringscollectief, hebben nog even respijt voordat zij aan de lozingseisen moeten voldoen. De collectieven kunnen van de overheid tot drie jaar extra tijd krijgen om de geza- menlijke zuiveringen te realiseren. Er zijn in totaal zo’n veertig businessplannen door collectieven van glastelers ingediend. Gemeenten en waterschappen beoordelen deze plannen nu op haalbaarheid. Een zuiveringscollectief moet een geschikte locatie zoeken voor de bouw van de installatie, een stich- ting of coöperatie opstarten en de verrekening en facturering aan de individuele bedrijven vastleggen. Ook ligt het ambitie- niveau van de meeste businessplannen hoger dan bij indivi- duele zuivering. Meis: “Naast het halen van de lozingsnormen staan ook de terugwinning van grondstoffen, zoals meststof- fen en irrigatiewater, hoog op de agenda.”


In Hoek van Holland werpt de communale rioolwaterzuivering Nieuwe Waterweg zich op om ruim zeshonderd glastelers te helpen bij het vervullen van hun zuiveringsplicht. Het water gaat bij de tuinder de pijp in en wordt op de rioolwaterzuive- ring behandeld. De situatie in Hoek van Holland is overigens uitzonderlijk, omdat het afvalwater op de Nieuwe Waterweg voor ongeveer 25 procent afkomstig is van glastelers. Uit een verkenning uit 2015 blijkt dat het niet alleen voordeliger, maar ook betrouwbaarder is om de gewasbeschermingsmidde- len centraal op de rioolwaterzuivering te verwijderen. Water- schap Delfl and wil de zuivering daarom uitbreiden met een vierde trap. Op dit moment wordt gedacht aan het toevoe- gen van een behandeling met ozon en granulair actief kool. De kosten van die extra zuiveringsstap zouden de tuinders


moeten betalen. Dat betekent wel dat de Waterschapswet moet worden aangepast. Nu is het namelijk niet toegestaan om een aanvullende zuiveringsheffi ng op te leggen aan een specifi eke gebruikersgroep. Ook het communaal zuiveren van het afvalwater van de glastelers zal dus niet van vandaag op morgen zijn gerealiseerd.


Hete adem Terwijl de glastelers uitstelgedrag vertonen, is het zonne- klaar dat de kwaliteit van het oppervlaktewater snel moet verbeteren. Nederland moet uiterlijk in 2027 voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en vooralsnog zijn de normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen nog steeds veel te hoog. De hete adem van Europa is in Neder- land steeds duidelijker voelbaar. De extra zuiveringsinspan- ningen in de glastuinbouw moeten de komende twee tot drie jaar echt vruchten gaan afwerpen. Anders is een algeheel verbod op een toenemend aantal gewasbeschermingsmid- delen onafwendbaar.


WATERFORUM JUNI 2017 39


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48