This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERBOUW Hoogleraar Matthijs Kok presenteert het boek over multifunctionele waterkeringen op de Dijkwerkersdag in Utrecht.


Matthijs Kok, hoogleraar waterveiligheid, TU Delft:


‘Multifunctioneel ontwerpen van een waterkering is een kwestie van doen’


Door Jac van Tuijn


Technisch is er geen enkel probleem om een waterkering multifunctioneel te ont- werpen. Als er onzekerheden zijn, zet je er een factor bovenop. Het kan natuurlijk wel altijd effi ciënter, concludeert Matthijs Kok, hoogleraar waterveiligheid aan de TU Delft. Onlangs presenteerde hij een lijvig boek met de onderzoeksresultaten van een breed wetenschappelijk onderzoek naar multifunctionele waterkeringen. Het gemeenschap- pelijk beheer blijft nog wel een lastig punt.


Eigenlijk doen we het al volop, vooral in ste- den, zo steekt hoogleraar Matthijs Kok van wal. De laatste vijf jaar is hij programmaleider geweest van een groot opgezet multidisci- plinair onderzoek naar het multifunctioneel onderwerpen van waterkeringen. Het onder- zoek loopt bijna ten einde en Kok presen- teerde eind mei samen met onderzoekster Baukje Kothuis vol trots een boek met de resultaten. Het boek beschrijft meerdere cases, waaronder de ondergrondse par- keergarage langs de kust bij Katwijk en het Dakpark met een winkelboulevard in Rotter- dam. Multidisciplinair onderzoek gaat voor- al de breedte in en levert doorgaans weinig


12 WATERFORUM NR 4


spectaculair nieuws op. Toch denkt Kok dat er voor de betrokkenen wel veel bruikbare informatie boven tafel is gekomen. Voor hem zelf geldt vooral dat er technisch geen be- lemmeringen zijn voor het ontwerpen van een multifunctionele waterkering. Het is voor - al een kwestie van doen. Belangrijk is vol- gens hem wel dat partijen elkaar vertrouwen en alle opties even serieus nemen. Te vaak zie je volgens Kok dat in bestuurskringen wordt gezegd dat het technisch niet kan en bij technici dat er bestuurlijk geen draagvlak is. Als er dan een impasse ontstaat, is het verleidelijk om op een monofunctie terug te vallen, aldus Kok.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48