This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERBOUW


In Katwijk zijn de nieuwe waterkering (links) en de parkeergarage (rechts) als twee los van elkaar staande objecten gebouwd.


Waarom zo´n omvangrijk onderzoek. We doen het toch al? “Toen wij zes jaar geleden startten met het onderzoeksvoor- stel, lag de focus nog vooral op de waterkering. Niet zozeer op de omgeving eromheen. De nieuwe waterveiligheids- normering maakt dat we onze kering opnieuw moeten gaan ontwerpen op een voorval dat zich uiterst zelden voordoet. Dat biedt mogelijkheden om ook op zoek te gaan naar nieu- we gebruiksfuncties die de maatschappij dienen. Daar wil het onderzoek aan bijdragen. Technisch en bestuurlijk lagen er nog enkele wetenschappelijke vragen open. We hebben met het onderzoek vooral bouwstenen willen leveren voor ieder- een die bij zo’n ontwerp betrokken is. Inmiddels hebben vijf promovendi hun proefschrift al klaar en de andere zes onder- zoekers zullen nu snel ook een punt zetten.”


Schapen, fi etspaden en woningen kennen we al op dijken. Maar windmolens nog niet!


“Een van de onderzoeken was gericht op de trillingen van windmolens en de mogelijke invloed daarvan op een wa- terkering. We weten nu dat deze trillingen weinig invloed hebben. Veel belangrijker is de gronddruk van grote wind- molens. Mits een fundering stevig genoeg is, zie ik geen be- zwaren tegen windmolens boven op de dijk. Maar erg logisch vind ik het niet. Je ziet ze wel steeds meer langs een dijk staan, want daar zijn ze heel makkelijk te bouwen. Een wind- molenexploitant heeft dan meer één grondeigenaar en het


Wetenschappelijk onderzoek naar multifunctionele waterkeringen


Onder leiding van hoogleraar waterveiligheid Matthijs Kok (TU Delft) is in 2012 een multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek gestart naar het multifunctioneel ontwerpen van waterkeringen. Het onderzoek - waaraan elf onderzoekers van drie verschillende universiteiten hebben deelgenomen - is nu bijna afgerond. De Stichting Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW, voorheen Technologiestichting STW) heeft het onderzoek gefi nancierd.


Inmiddels is onder leiding van Matthijs Kok het multidisci- plinaire onderzoek All-risk gestart. Centraal bij dit onder- zoek staan de ambities van het Hoogwaterbeschermings- programma (HWBP) om dijkversterkingen te ontwerpen die 50 procent goedkoper zijn. Vijf universiteiten leveren veertien onderzoekers en ook dit onderzoek wordt door TTW gefi nancierd.


WATERFORUM JUNI 2017


13


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48