This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERBOUW Ontwerp Engelse zandmotor


Jaap Flikweert van Royal Haskoning DHV werkte samen NatureCoast-onderzoekers aan een ontwerp voor een Britse zandmotor langs de Engelse oostkust. Flikweert was zeer optimistisch over de kansen van een Engelse zandmotor. Het ontwerp is al vergevorderd en mogelijk wordt volgend jaar al met aanleg begonnen.


Onderzoeker Arjen Luijendijk, verbonden aan Deltares en TU Delft, vertelde over locaties waar serieus naar megazandsuppleties wordt gekeken, zoals in Australië, Amerika, Peru en Nederland.


Van Oudenhoven op het congres, maar of er een Jamaicaan- se variant van de Nederlandse zandmotor gaat komen, is nog maar de vraag. De koraalriffen die normaliter bescherming bieden tegen de vele stormen die de kust teisteren, zijn gro- tendeels vernietigd door dynamietvisserij. Dit roept de vraag op of een zandsuppletie op termijn voldoende zal zijn om het strand aan te sterken. Daarbij komt dat de overheid, de loka- le bewoners en de toeristische sector nog erg wantrouwend tegenover elkaar staan. Er wordt nu gekeken naar een na- tuurvriendelijke manier om de kust te beschermen die alle betrokkenen tevreden houdt.


Nieuw soort onderzoeker Het congres maakte duidelijk dat het onderzoeksprogramma NatureCoast - met de Zandmotor bij Kijkduin als ‘living lab’ - een nieuw soort wetenschapper heeft voortgebracht. De wetenschappers benaderen hun onderzoek integraal, weten hoe de internationale praktijk werkt en combineren kennis uit verschillende disciplines tot nieuwe inzichten. Voor toekom- stige megasuppleties zal vooral het ontwerp belangrijk zijn, omdat het niet alleen waterbouwkundig goed moet zijn, maar ook een toegevoegde waarde moet hebben voor de kustbe- heerder en de lokale bevolking.


Hoogleraar kustwaterbouwkunde Stefan Aarninkhof aan de TU Delft, die de leiding over het onderzoeksprogramma van


42 WATERFORUM NR 4


In de hele wereld zijn veel zandige kusten (gele lijnen). In het kader van NatureCoast wordt nog onderzocht welke te lijden hebben van erosie en waar een megasuppletie kansrijk is.


Marcel Stive heeft overgenomen, benadrukte bij de afsluiting van het congres ook het belang van het ontwerp. Hij deed een oproep om in de toekomst de potentiële baten van een zandige oplossing vooraf goed te kwantifi ceren en te model- leren, zodat gericht kan worden gezocht naar een bijpassen- de fi nancieringsvorm. Het uiteindelijke ontwerp kan dan de economische, maatschappelijke en natuurbelangen zo goed mogelijk vangen.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48