This page contains a Flash digital edition of a book.
ACTUEEL


Verbetering waterkwaliteit grote wateren moeilijk te combineren met veiligheid


Maatregelen voor de bevaarbaarheid en waterveiligheid op grote wateren, zoals sluizen en dammen die vissen niet doorlaten, staan een verbetering van de ecologische waterkwaliteit in de weg. Dat geldt ook voor de maat- regelen om de zoetwatervoorziening op peil te houden, meldt Rijkswaterstaat in de Kaderrichtlijn Water Jaarrapportage 2016, die in mei is verschenen.


In het jaarbericht concludeert Rijkswa- terstaat dat Nederland er op het gebied van ecologische waterkwaliteit momen- teel redelijk voorstaat. Tegelijkertijd stelt de organisatie ‘dat we er nog niet zijn’. Dat is volgens Rijkswaterstaat logisch, omdat de eerste tranche van het KRW- programma, door bezuinigingen van de politiek, pas net is afgerond.


Eisen halen


Minister Melanie Schultz van Haegen van IenM liet eerder weten dat de doe- len van de Kaderrichtlijn Water in 2027 gehaald kunnen worden. Het Planbu- reau voor de Leefomgeving sprak hier- over zijn twijfels uit. Ook Rijkswaterstaat lijkt nu een slag om de arm te houden. Zo blijkt volgens de organisatie dat de huidige inrichting het ecologisch functi- oneren van de grote wateren meer in de weg staat dan gedacht. Daar komt bij het dat het programma voor een aantal grote wateren geen of beperkte maat- regelen bevat, omdat de benodigde maatregelen te duur zouden zijn.


Aanpassingen Volgens Rijkswaterstaat zijn dan ook aanpassingen nodig om een goede


eco logische waterkwaliteit te behalen. De organisatie denkt hierbij aan aan- passingen van bestaande dammen en dijken, en aan een andere omgang met baggerspecie. Verder voert Rijkswater- staat tijdens de in 2016 gestarte twee- de tranche studies uit naar de morfolo- gische ontwikkeling van natuurvriende- lijke oevers, vismigratie stroomafwaarts en mogelijkheden voor aanpassingen in het peilbeheer. De resultaten van deze studies en pilots gebruikt de organisatie voor de afweging en de programmering van het maatregelenpakket na 2021.


Doorsteek Waaldijk


Op teken van staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam, brak een graafmachine op 31 mei een grote dam door bij de Waal. Het rivierwater kan nu via een nieuw gegra- ven 3 kilometer lange watergeul het natuurgebied Millinger- waard instromen. De geul dient de waterveiligheid van de Waal én de natuurontwikkeling ten oosten van Nijmegen.


Foto: Staatsbosbeheer


6 WATERFORUM NR 4


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48