This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERTECHNOLOGIE


Gestopt 3


Communale membraanbioreactor: hoog energieverbruik


De membraanbioreactor ontpopte zich tien jaar terug als het paradepaardje van de communale waterzuiveringstechnologie. De hoge verwachtingen werden echter niet waargemaakt. Dat kwam niet alleen door het hoge energieverbruik, maar ook door specifi eke omstandigheden bij de eerste MBR-rwzi’s.


Prins Willem Alexander zette in mei 2005 op rwzi Varsse- veld hoogstpersoonlijk ’s lands eerste fullscale communale membraanbioreactor (MBR) in bedrijf. Waterschap Rijn en IJssel beet in ons land het spits af met de combinatie van biologische zuivering en fi ltratie door membranen. De MBR stelde het waterschap in staat de jonge eisen uit de Europe- se Kaderrichtlijn Water te trotseren. De strenge normen voor stikstof (5 mg/l) werden glansrijk gehaald (3,3 mg/l). De fos- forconcentraties voldeden nog niet aan de toen extreme eis voor Varsseveld van 0,15 mg/l, maar de dosering van ijzer- chloriden zou uitkomst bieden. Kortom, iedereen was lovend. Menigeen voorspelde dat de MBR de standaard zou worden bij de communale waterzuiveringstechnologie, vanwege de goede effl uentkwaliteit en het beperkte ruimtegebruik (geen grote bezinkbassins meer nodig). Vanuit Varsseveld zou de technologie de wereld veroveren. Dat klopt, overal op de aardbol worden nog steeds nieuwe MBR’s gebouwd. De allergrootste komt in Stockholm en verwerkt over een aantal jaren dagelijks 864 miljoen liter afvalwater. In ons land bleef de echte doorbraak van de MBR echter uit.


“Vaak wordt na het doorknippen van het lintje bij een eerste installatie van een technologie op praktijkschaal opgelucht ademgehaald. Maar van een bewezen technologie is dan nog geen sprake. Dan begint het pas en dat wordt vaak on- derschat”, waarschuwt Cora Uijterlinde, programmamanager afvalwatersystemen van kennisinstituut STOWA. “Juist in de operationele fase is het wezenlijk de minpunten te tackelen.” Boosdoener waren de membranen met hun hoge energiever- bruik. In Varsseveld verwachtte men het energieverbruik te- rug te kunnen brengen. “Die verwachting werd niet ingelost”,


vertelt Uijterlinde. “De MBR bleek vanwege het hogere ener- giegebruik zo’n twintig procent duurder in exploitatie dan een conventionele installatie met zandfi lters.” De membraanfi lters zorgden voor nog meer hoofdbrekens in de MBR-proeftuin. Bij de pilotinstallatie bij rwzi Heenvliet braken de platenmem- branen van leverancier Kubota spontaan van hun modules af. In Varsseveld raakten een aantal rietjes van de Canadese membraanbouwer Xenon beschadigd. “Dat is niet ongewoon bij dit soort nieuwe toepassingen. Daar moesten we allemaal van leren”, zegt Uijterlinde.


Garanties Grote vraag is of de levensduur van de membranen tijdens de MBR-proeftijd wel goed kon worden getest. De betrok- ken membraanleveranciers waren destijds voorzichtig in het geven van garanties voor de minimale gebruiksduur van hun membranen. “We hebben de levensduur van de membra- nen uitgebreid kunnen onderzoeken”, vervolgt Uijterlinde. “In Varsseveld was de prognose dat de membranen het tien jaar zouden doen. Dat klopte dus. De essentiële vraag was toen of er geïnvesteerd moest worden in nieuwe membranen. Er bleek geen reden meer te zijn om ze te vernieuwen. Dat had weinig met de technologie te maken: de effl uenteisen voor Varsseveld werden versoepeld.” Ook begon volgens haar allengs het energieverbruik allengs zwaarder te wegen.


Is er nog toekomst voor de MBR in ons land? “De MBR is een dure technologie. Er moet altijd de noodzaak zijn om vergaand te zuiveren”, verklaart Uijterlinde, zoals bij kwets- baar oppervlaktewater. “Om de huidige generieke stikstof- en fosfaatnormen te halen, is een actiefslibinstallatie in principe


WATERFORUM JUNI 2017 25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48