This page contains a Flash digital edition of a book.
AFVALWATERZUIVERING Verplichte waterzuivering gewasbeschermingsmiddelen


Deadline nadert voor glastelers


Door Esther Rasenberg


Over een half jaar moeten veel glastelers de gewasbeschermingsmiddelen grotendeels uit hun afvalwater verwijderen. Dat vraagt om investeringen, maar het is nog opmerkelijk rustig aan het front. Enerzijds lijken de technologieleveranciers weinig belangstelling te hebben voor deze markt, anderzijds blijven de meeste telers op hun handen zitten, in afwachting van de defi nitieve wettekst die op 1 juli wordt gepubliceerd. De tijd dringt en de hete adem van Brussel wordt steeds meer voelbaar. Wie beweegt het eerst?


Nog een half jaar te gaan en dan zijn individuele glastelers wettelijk verplicht om minimaal 95 procent van hun gewas- beschermingsmiddelen uit het afvalwater te verwijderen voordat ze het op de riolering of het oppervlaktewater lozen. Speciaal voor imidacloprid, het ‘bijengif’, geldt al sinds 15 maart van dit jaar een zuiveringsnorm van 99,5 procent. Drie- tot vierduizend glastelers moeten nu snel gaan investe- ren in hun waterzuiveringsinstallaties.


Om de glastelers te helpen, hebben de ministeries van I&M en EZ, de Unie van Waterschappen, LTO Glaskracht Neder- land en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een speciale commissie in het leven geroepen die de beschikbare zuiveringsinstallaties generiek beoordeelt. Deze commissie, de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuin- bouw (BZG), heeft inmiddels zes technieken goedgekeurd en op de BZG-lijst geplaatst. De lijst is summier en het lijkt erop dat traditionele leveranciers van waterzuiveringstechnologie geen belangstelling hebben voor dit specifi eke marktseg- ment. Glastelers volgen de ontwikkelingen op de voet, maar vertonen uitstelgedrag omdat de defi nitieve wetgevingstekst pas op 1 juli van dit jaar zal worden gepubliceerd.


Meer technische opties De goedgekeurde technologieën bestaan op dit moment grotendeels uit de behandeling van afvalwater met waterstof- peroxide (H2O2) in combinatie met UV, ozon of geïoniseer- de lucht. “Er is behoefte aan een extra zuiveringstechniek, die wat fl exibeler kan worden ingezet. Zo ontbreekt op dit moment de toepassing van poeder actief kool op de BZG- lijst”, zegt Guus Meis, beleidsspecialist Milieu & Omgeving bij LTO Glaskracht. Leveranciers van waterzuiveringstechnieken zijn volgens hem terughoudend als het gaat om het leveren van een installatie aan een individuele glasteler. “De markt trekt aan en veel leveranciers krijgen weer grote opdrachten.


36 WATERFORUM NR 4


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48