This page contains a Flash digital edition of a book.
AFVALWATERZUIVERING


Een standaard voor vies water Om het zuiveringsrendement eenduidig vast te kunnen stellen, hebben overheid en bedrijfsleven, in afstemming met het Platform Duurzame Glastuinbouw (PDG), een meetprotocol opgesteld voor het testen van het zuiveringsrendement van zuiveringsinstallaties in de glastuinbouw. De test is gebaseerd op een onderzoek met ‘standaard’ water waaraan gewasbe- schermingsmiddelen zijn toegevoegd, zoals die in de praktijk bij de glastelers in een ‘worst-case’-situatie voorkomen.


de middelen gebruikt, is er bovendien een certifi caat nodig voor het gebruik en het periodiek onderhoud van de installa- tie. Voor glastelers die gebruikmaken van een zuiveringstech- niek die op de BZG-lijst staat, is een dergelijk certifi caat alleen nodig als ze bepaalde specifi eke middelen gebruiken.


Volgens Meis is er in de glastuinbouw op dit moment vooral behoefte aan fl exibele zuiveringsoplossingen. Hij denkt daar- bij aan mobiele waterzuiveringsinstallaties. In de praktijk is het soms maar eenmaal per jaar nodig om het afvalwater te zuiveren. Als een glasteler in zo’n geval een door BZG goed- gekeurde zuiveringsinstallatie kan inhuren die tijdelijk in een container op het terrein kan worden opgesteld, mogen de verbruikskosten daarvan best wat hoger zijn.


De huidige goedgekeurde waterzuiveringstechnieken richten zich op constante volumes afvalwater. Bij deze technologie zijn de investeringskosten doorgaans hoog, terwijl de ver- bruikskosten lager uitvallen. “Voor veel glastelers is dat min- der aantrekkelijk dan een techniek met lage investeringskos- ten en hogere verbruikskosten, maar een dergelijke techniek is nog niet beschikbaar”, stelt Meis.


Hoewel de deadline met rasse schreden dichterbij komt, ondernemen veel tuinders nog geen actie. Maar volgens Meis zitten ze allemaal op het vinkentouw. Pas op 1 juli van dit jaar verschijnt de defi nitieve wettekst en dan wordt defi nitief dui- delijk zijn wat er precies van ze wordt verwacht. Meis denkt dat de meeste glastelers daarop wachten en dat zij pas na die datum actie zullen ondernemen. Glastelers die afhankelijk zijn van gewasbeschermingsmiddelen, zullen hoe dan ook fors moeten investeren in de zuivering van hun afvalwater. “Gemiddeld starten prijsopgaves voor individuele waterzui- veringsinstallaties op 60.000 euro”, stelt Meis. Jos Driever van Van Remmen vindt dit bedrag overigens wel erg hoog.


38 WATERFORUM NR 4


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48