This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERBEHEER


Nieuwe dijk


Op dit moment is Rijkswaterstaat, in overleg met vertegen- woordigers van de Eilandraad, bezig met de uitwerking van de versterkingsplannen voor de in 2006 geheel afgekeurde Zuidkade aan de Markermeerzijde van het eiland. Op zo’n 15 tot 25 meter buitendijks van de afgekeurde Zuidkade wordt een geheel nieuwe dijk van 3,3 km aangelegd.


De werkzaamheden beginnen in 2019. Voor dit tracé is ge- kozen omdat de bodem van Marken zeer zettinggevoelig is, vanwege het onderliggende veenpakket.


Op dit moment wordt bestudeerd hoe de eventuele zetting van het nieuwe dijklichaam kan worden beperkt door een zo stevig mogelijk fundament te realiseren. Rijkswaterstaat daagt marktpartijen uit om voorstellen te doen met een goede prijs-kwaliteit verhouding.


Volgens Amélie Strens, omgevingsmanager Dijkverster- king Marken van Rijkswaterstaat, is daarbij een overstro- mingskans van eens in de 300 jaar het uitgangspunt. “Dit is overeenkomstig de nieuwe waterveiligheidsnormering, die uitgaat van een risicobenadering waarbij zowel naar kans op overlijden als naar economische schade wordt gekeken”, vertelt Strens. “De norm van 1:300 voor Marken is tot stand gekomen uit ondermeer het gegeven dat daar bij een overstroming ‘slechts’ één tot anderhalve meter water komt te staan, de kans om te overleven en evacua- tiemogelijkheden groter zijn dan in dieper gelegen polders, en ook de economische schade relatief beperkt zal zijn.”


Waterbewust bouwen Volgens burgemeester Wagenaar geeft het rapport geen har- de beleidsmatige regels maar praktijkvoorbeelden, waarmee het draagvlak en waterbewustzijn onder de bevolking worden aangewakkerd en waterbewust bouwen wordt gestimuleerd. De vraag is of het rapport daadwerkelijk zo’n stimulans gaat geven. De Marker bevolking voelt zich immers veilig achter de dijk. De op handen zijnde versterking zal dat gevoel nog ver- der versterken. Toch denken de samenstellers van het rapport het draagvlak voor het waterrobuust bouwen te kunnen ver- sterken, omdat de nu aangereikte aanbevelingen ook zijn gericht op de verbetering van de leefomgeving en het terug- halen van cultuurhistorische tradities. Hoewel de voorbeelden betrekking hebben op de waterveiligheid, kunnen ze ook de identiteit versterken en het eilandgevoel weer vergroten.


Cultuurhistorisch is vooral de uitwerking van het bouwen op een terp interessant. Het eiland heeft nog tal van terpen, die daar ‘werven’ worden genoemd. Deze werven op het eiland zijn goede voorbeelden van hoe de Markers vroeger met het water leefden. Na de aanleg van de Afsluitdijk en de Hout- ribdijk hebben veel van de werfwoningen hun waterbesten- digheid echter verloren. Zo zijn bijvoorbeeld ruimten onder paalwoningen die ooit tegen de werven zijn aangebouwd, dichtgebouwd en is ook het waterbewustzijn en de zelfred- zaamheid van de bewoners tijdens overstromingen groten- deels verloren gegaan.


Hoewel de nieuwbouwopgave op Marken niet groot is, kijkt de gemeente al wel naar de mogelijkheid om nieuwe terpen te ontwikkelen, waarop kleinschalig waterbestendige wo- ningbouw kan worden gerealiseerd.


34 WATERFORUM NR 4


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48