This page contains a Flash digital edition of a book.
WERELDWIJDE LANDBOUW


De typische cirkelirrigatie in gebieden met waterschaarste, kleuren verschillend in Fieldlook als er veel evapotranspiratie is - de som van evaporatie en van transpiratie door vegetatie (= paars) en percelen dus veel water verliezen.


Fieldlook is een databank die werkt op basis van PI-mapping waarbij iedere pixel wordt geladen met informatie over de bodemgesteldheid, weersverwachting, de groei van gewassen en het watergebruik. Boeren kunnen de data van hun perceel iedere dag, iedere week of iedere maand raadplegen.


onafhankelijke, uniforme standaard, die globaal de norm gaat stellen. Dat is voor ons een belangrijk uitgangspunt.”


Wereldwijde waterbesparing De Nederlandse overheid investeerde in het initiatief omdat Nederland de waterproductiviteit in de vijftien landen waar het zaken mee doet, met 25 procent wil verbeteren. “Dat is am- bitieus, maar met behulp van satellietdata zeker haalbaar”, zegt Job Kleijn van het ministerie van Buitenlandse Zaken. “In veel van die landen wordt nog weinig gedaan aan effi ciënt watergebruik. De fi jnmazigheid van de satellietbeelden biedt ook de mogelijkheid om in de partnerlanden op projectniveau te kijken wat er gebeurt. Naast de verbetering voor de boer, willen we ook bereiken dat water goed wordt verdeeld en dat ook de allerarmsten toegang hebben. Verder willen we voorkomen dat we projecten ondersteunen die ongewenste neveneffecten hebben. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat waterbronnen worden gebruikt voor de landbouw als nog niet iedereen toegang heeft tot schoon drinkwater.”


De smart pixels zijn overigens niet alleen handig voor land- bouwers. Dankzij de satellietbeelden is er ook op grotere schaal (regionaal en nationaal) effi ciënter watermanagement mogelijk. Kleijn: “Het is nu makkelijk vast te stellen hoe het waterverbruik in een bepaald stroomgebied eruit ziet. Dat kan overheden helpen bij een eerlijke allocatie van water. Zij zou- den bijvoorbeeld kunnen ontdekken dat de landbouw al het lokale drinkwater verbruikt voor een exportproduct. In veel landen hebben de armste mensen geen toegang tot drinkwa- ter. Dankzij de kennis uit de open database kunnen we onze partnerlanden straks aanspreken op hun verantwoordelijkhe- den en zo bijdragen aan een stabiele wereld.”


Waterschappen monitoren verdamping met satellietbeelden


Het gebruik van satellietbeelden is niet voorbehouden aan de landbouw. In Nederland levert eLeaf allerlei data aan het project SAT-Water, een consortium dat ‘remote sensing’ in het regionale waterbeheer stimuleert. Elf water- schappen en Stowa onderzoeken hoe ze met de informa- tie die ‘remote sensing’ oplevert het water beter kunnen ‘sturen’. Denk bijvoorbeeld aan ‘Slim Watermanagement’, waarmee wateroverlast en watertekorten kunnen worden verminderd. Het uiteindelijke doel is de beschikbare capa- citeit van het gehele Nederlandse watersysteem optimaal te benutten.


eLeaf monitort de verdamping en verdampingstekorten met satellieten en levert dagelijks data aan de elf water- schappen. Verdamping is een belangrijke maat voor de droogte van een gebied. Dat is belangrijk voor het monito- ren van gewasgroei en de verdroging van natuur. Waterbe- heerders kunnen op basis van die gegevens via peilbeheer sturen op het grondwater.


WATERFORUM MEI 2017


45


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48