This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERBOUW


Modderige kust


“In Nederland hebben we veel kennis opgebouwd over zan- dige kusten. Dat heeft ertoe geleid dat we onze kust veel dynamischer beheren dan vroeger. Na een storm bellen we niet gelijk meer de baggeraars om de weggeslagen stukken te herstellen”, constateert Van Wesenbeeck. Dat is volgens haar anders langs de modderige kust van Noord-Java. “Daar weten we veel minder van en dat maakt het Indonesisch- Nederlandse pilotproject zo belangrijk. Daar hebben we doorlaatbare houten dammen geplaatst, die het sediment vasthouden zodat er weer mangroven op kunnen groeien. We zien dat het technisch werkt, maar we weten nog niet of we hiermee een stabiel bos herstellen. Daarnaast spelen sociaal-economische vraagstukken. De bevolking moet an- dere bronnen van inkomsten hebben, want anders kappen ze achter je rug de nieuwe mangrovebossen weer om.”


Flexibeler Het gesprek komt telkens terug bij het ontwerpen van harde, zachte of gecombineerde constructies. “Of harde construc- ties beter zijn, weet ik niet. Soms zijn harde constructies de enige oplossing, maar ik geloof wel dat zachte constructies op termijn fl exibeler zijn. Het meest belangrijk is toch dat we op een grotere schaal gaan denken. Daar wordt het ontwerp van harde constructies ook beter van. Kijk naar de abiotische kenmerken van het hele landschap. Ga geen mangrove plan- ten waar zo’n bos nooit kan groeien.”


Ingenieurs grijpen volgens Van Wesenbeeck al snel naar de optie van een dijk. “Maar in bepaalde gevallen geeft het alleen schijnzekerheid. Bovendien is het onbetaalbaar om alle zach-


14 WATERFORUM NR 3


Building with nature langs Javaanse kust Een Indonesisch-Nederlands consortium voert, onder lei ding van het in Wageningen gevestigde Wetlands International, een pilot uit om de kust te herstellen met halfdoorlatende houten dammen waarachter sediment wordt ingevangen. In dit ingevangen slib kunnen mangro- vezaden ontkiemen en uitgroeien tot mangrovebomen. De herstelde mangrovebossen zorgen voor bescherming van het achterland tegen overstromingen en voorkomen erosie van de kustlijn. Visvijvers in de bossen moeten zorgen voor een stimulans van de lokale economie.


te kusten te beschermen met dijken en dammen. Je bent al snel bezig met pleisters plakken. Het kan gevaarlijk zijn mensen achter dijken te zetten die je niet kunt onderhouden. Vaak werpen waarschuwingssystemen en evacuatieroutes meer vruchten af. Onze dammetjes in Indonesië zijn maar één maatregel in een scala van mogelijkheden. Kijk naar het hele landschap en vooral: voorkom onnodige schade. Vernietig niet de krachten in de natuur die je bij het creëren van water- veiligheid juist kunnen helpen. Soms moet je als ingenieur wel grijs ontwerpen, maar ecologen kunnen met hun kennis over natuurlijke processen bijna altijd een bijdrage leveren aan be- tere ontwerpen, waarbij hard en zacht wordt gecombineerd. Het is er mij vooral om te doen dat ingenieurs uiteindelijk ook zachte constructies in hun gereedschapskist hebben zitten.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48