This page contains a Flash digital edition of a book.
COLUMN


Nepnieuws, sjoemelmest en het peloton


Column Jac van Tuijn, hoofdredacteur


Het is makkelijk vast te stellen dat waterschap Vechtstromen op 30 maart op rwzi Enschede offi cieel een pilotinstallatie in gebruik heeft genomen voor het terugwinnen van ammoniak uit de retourstroom van de slibontwatering om daarmee eiwitten te maken. Het wordt lastiger als waterschap Vallei en Veluwe een week later claimt in Spakenburg de langste zelfsluitende waterkering ter wereld in gebruik te hebben genomen. Klopt dat wel? Vallei en Veluwe claimt - terecht overigens, want het is inderdaad de langste - zijn wereld- primeur en Vechtstromen niet. En zo komt het dan ook in de nieuws. Willekeur of journalistieke vrijheid? De maatschappij heeft hoge verwachtingen van de journalistiek als het gaat om ‘fact fi nding’ en ontmaskeren van nepnieuws. Maar claims zijn vaak niet zwart-wit en het zal steeds moeilijker worden om ‘nepnieuws’ te ontmaskeren naarmate belanghebben- den het beter gaan verpakken en de zwaar onderbemande redacties, opgejaagd door de snelheid van sociale media, nauwelijks nog tijd hebben de feiten te controleren. Veel redacties staat het water aan de lippen.


Vernietigend rapport


Zo ook veel veehouders. Net als de journalistiek, zit de vee- houderij economisch in een hoek waar zware klappen vallen. Zeker nu het Planbureau voor de Leefomgeving in een recent verschenen rapport wederom vernietigend uithaalde naar het mestbeleid. De afgelopen tien jaar heeft het mestbeleid niet tot een verbetering van de waterkwaliteit geleid. En in essentie zijn daarop alle mestmaatregelen gericht.


De zomergemiddelde fosforconcentraties in het regionale oppervlaktewater zijn niet signifi cant gedaald, zo oordeelt het PBL in de vijfde evaluatie van de Meststoffenwet. Voor fosfor wordt op de helft van de meetlocaties in het regionale opper- vlaktewater de afgeleide norm nog steeds overschreden, ge- middeld met een factor 2. Voor stikstof is het oordeel van het PBL iets milder, omdat de concentraties in oppervlaktewater de afgelopen tien jaar wel sterk zijn gedaald. Echter, op veel zandgronden - en in de akkerbouw - blijft de stikstofconcen- tratie in het grondwater volgens het bureau hardnekkig op 80 mg/liter hangen, terwijl 50 mg de norm is.


Met stelligheid beweert PBL dat in een groot aantal water- lichamen de Kaderrichtlijn Water in 2027 niet wordt gehaald vanwege de hoge fosfaat- en nitraatconcentraties in grond- en oppervlaktewater.


Mestscheiding Volgens het PBL hebben de recente mestmaatregelen nau- welijks effect gehad. En als ze al effect hebben gehad, dan is het resultaat tenietgedaan door ongewenste neveneffecten. Het PBL spreekt zelfs van ‘sjoemelmest’. Daarbij gaat het om het scheiden van mest in een dunne en een dikke fractie, waarvoor verschillende regels en marktprijzen gelden. De concentraties fosfaat en stikstof zijn in de dunne fractie hoger dan in onbehandelde mest. Het uitrijden van een dunne fractie brengt dus meer meststoffen op het land - en uit- eindelijk ook in het water - dan een even grote hoeveelheid onbewerkte mest.


Peloton


In het belang van de waterkwaliteit is het logisch te denken dat er nog scherpere mestmaatregelen moeten komen. Maar de economische positie van veel boeren is al zo slecht dat nieuwe maatregelen ze over het randje van hun bestaan kunnen duwen. Moet de sector daarom worden ontzien?


Volgens mij hoeven nieuwe maatregelen helemaal niet aan de orde te komen. Een kleine groep boeren is al heel succesvol in het terugdringen van de milieubelasting en er valt voor de waterkwaliteit nog veel winst te behalen als die initiatieven gemeengoed worden bij het peloton. De vraag is dan veel eerder: hoe komt het peloton bij de koplopers?


Nog even terug naar de journalistiek. Ik heb de woorden ‘nepnieuws’, ‘sjoemelmest’ en ‘peloton’ in de kop natuurlijk niet voor niets gebruikt. Zeg nu zelf: de feitelijke uitleg is niet half zo leuk om te lezen. Tot slot nog een oproep aan de boeren: stop met klagen en zoek aansluiting bij de koplopers, dan houden Den Haag en Brussel vanzelf op met de milieu- regeltjes. En de journalisten met populistische berichtgeving...


Meer columns van Jac van Tuijn www.waterforum.net/jacvantuijn


WATERFORUM MEI 2017


11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48