This page contains a Flash digital edition of a book.
INDUSTRIEWATER


Aankomst van een van de onthardwater- en demiwaterreservoirs die in maart via het water zijn aangevoerd.


ontharders in de ionenwisselaar bijvoorbeeld, maken we in de nieuwe DWP gebruik van ‘air hold down regeneratie’. Met deze techniek expandeert de hars niet bij het regenereren, waardoor je weer minder chemie nodig hebt.”


Zorg voor natuur Bij de bouw is nadrukkelijk rekening gehouden met omge- vingsfactoren. Zoals de zorg voor het nabijgelegen natuur- gebied waar ook een paddenpoel te vinden is. “Dat is een bijzonder fraai gebied geworden”, vertelt Pot. “Het verhaal gaat dat een kraanmachinist ooit een gat heeft gegraven en dat poeltje heet nu de Plas van Nol. Het is gevuld met zoet regenwater en dat maakt het een interessante biotoop voor allerlei fl ora en fauna, bijvoorbeeld de rugstreeppad en een bijzondere orchidee.”


“Naast onze fabriek wordt in de toekomst ook een rangeer- station voor bussen gerealiseerd”, gaat Wijkhuijs verder. “Al deze bebouwing maakt dat de omgeving meer verstede- lijkt raakt en dat kan ertoe leiden dat de grond gaat verdro- gen. In overleg met het Havenbedrijf Rotterdam en natuur- beheerders hebben we daarom besloten een aan- tal sloten te graven en water uit het Brielse Meer in het gebied te infi ltreren. Zo waarborgen we dat de natuur in stand blijft.”


Leon Wijkhuijs, Evides: “We kiezen voor een duurzamere methode door het slib in het voedingswater op natuurlijke wijze te laten bezinken.”


Installatiewerk DWP Maasvlakte wordt eind 2017 in bedrijf genomen. “Voor- alsnog ziet het ernaar uit dat we dat halen”, meent Wijkhuijs. “De buitenkant van het gebouw is af en de aanvoerleiding voor het voedingswater is gerealiseerd. Ook het leidingwerk dat de fabriek aansluit op het bestaande Brielse-Meer-, drinkwater- en demiwaternet ligt al in de grond. De komende maanden gaat de aandacht uit naar het installatiewerk binnen het gebouw en de aanleg van de slibdroogbedden.”


De plant wordt in eigen beheer gerealiseerd. Pot: ”We wer- ken onder meer samen met RWB uit Almelo, met wie we het ontwerp hebben gerealiseerd. De procesautomatisering doen we in eigen beheer en we maken daarbij gebruik van het Freelance DCS systeem van ABB.”


De typische ‘stacks’ met de RO-membranen die het zout uit het voedingswater van het Brielse meer halen.


WATERFORUM MEI 2017


35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48