This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERBEHEER


Waterschappen zijn gebaat bij een veel nauwkeuriger bepaling van de hoeveelheid water die door oppervlaktegemalen wordt verpompt. Want door een slimmere aansturing van de gemalen kunnen de op elkaar ingrijpende gevolgen van klimaat- verandering, bodemdaling en intensivering van het landgebruik beter het hoofd worden geboden. Ook voor energiebesparing en de waterveiligheid zijn betere gegevens noodzakelijk. De huidige meettechnieken schieten echter tekort. Deltares gaat op zoek naar een oplossing.


Drie meetmethoden voor debietbepaling Deltares heeft drie verschillende alternatieve debietbepa- lingsmethoden voorgesteld die voor nader onderzoek in aanmerking kunnen komen:


het maalbeheer. Daarnaast kunnen kosten worden bespaard door gemalen anders te laten draaien, als het stroomtarief gunstig is, of als er veel duurzaam opgewekte energie be- schikbaar is. “Het is dan wel prettig te weten hoeveel debiet een gemaal uitslaat en hoeveel energie daarvoor nodig is als er een bepaalde hoeveelheid neerslag valt. Anders ga je stu- ren op niet betrouwbare getallen”, aldus Kooij.


Waterschappen zijn van oudsher vooral gericht op het me- ten van het waterpeil, zoals dat wettelijk is verankerd in de peilbesluiten. Daardoor heeft een nauwkeurige en continue debietmeting geen hoge prioriteit. Door de bank genomen wordt de capaciteit van poldergemalen door de waterschap- pen gemiddeld eens in de tien jaar gemeten, vertelt Kooij: “Maar waar de capaciteit van rioolpersleidingsystemen vrij


Concentratiemeting tracer (verdunningsmethode) Het debiet wordt berekend aan de hand van de doorstro- ming van een sterk geconcentreerde stof die aan het water voor het gemaal wordt toegevoegd. Thermodynamische debietmeting


Door het meten van druk- en temperatuurverschillen wordt het debiet bepaald met een zeer hoge nauwkeurigheid. Bovendien leent deze techniek zich voor continue meting. CFD-kalibratie Het debiet wordt bepaald met een nieuwe methode, op basis van Computational Fluid Dynamics-kalibratie (CFD). Aan de hand van Particle Tracking Velocimetry-techniek (PTV) kan een beeld worden verkregen van het 2D-stro- mingsveld aan het wateroppervlak. Met behulp van 3D-CFD is voor een range aan waterstanden en debieten een catalogus te maken van combinaties van waterstand/ debiet/2D-stromingsveld aan het oppervlak.


WATERFORUM MEI 2017


37


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48