This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERBEHEER & ICT


OMGEVINGSWET


De digitale ondersteuning van de Omgevingswet


Ruimte 1 digitaal loket Natuur 2019


De Omgevingswet treedt in werking. Een deel van de informatie voor de digitale


ondersteuning van de wet is op orde.


Geluid Nu


Vaak kennen voorzieningen en gegevensbestanden weinig samenhang en is de aansturing en financiering ervan niet eenduidig georganiseerd. Veel gegevens zijn niet geschikt, betrouwbaar en bruikbaar genoeg voor initiatiefnemers.


Voordelen


Eenduidige informatie Versnelling in procedures


Minder onderzoek nodig bij aanvragen Meer kwaliteit en samenhang in de gegevensvoorziening


Straks


Met één klik op de kaart vindt men alle beschikbare informatie over de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de fysieke omgevingskwaliteit ter plaatse. Er is alleen gericht aanvullend onderzoek nodig om een besluit te kunnen nemen.


April 2017 Lucht


Om integrale besluitvorming in de Omgevingswet mogelijk te maken, moeten goede en samenhangende gegevens beschik- baar zijn. De digitale ondersteuning van de Omgevingswet zorgt ervoor dat alle informatie over de fysieke leefomgeving met één klik op de kaart van Nederland te vinden is.


2024


Alle informatie is op orde voor de digitale ondersteuning van de Omgevingswet.


Water


Cultureel erfgoed


Bodem Bouw


Externe veiligheid


De initiële kosten voor het digitale stelsel lopen dus op. Geldt dat ook voor de geschatte transitiekosten die de individuele waterschappen voor hun rekening zouden nemen? “Dat wordt onderzocht. Er werd in eerste instantie geschat dat de kosten voor de invoering van DSO ongeveer een mil- joen per waterschap zouden bedragen. In een reviewproces wordt nu opnieuw berekend of dat realistisch is.“


Wat verwacht u eigenlijk van het BIT-advies? “Dat de uitvoering kritisch tegen het licht wordt gehouden. Zij zullen ongetwijfeld komen met een aantal aanbevelingen. We moeten de grote risico’s boven tafel krijgen. Bovendien staan we onder tijdsdruk. In 2019 moet het eerste domein online en gezien de complexiteit is dat heel snel. Het gaat niet alleen om de juridische vertaling van de wetgeving, het raakt mede- werkers in de organisaties, de onderlinge samenwerking en de fi nanciën.”


Heeft u er wel vertrouwen in dat het project zal slagen? “We hebben ons zwaar gecommitteerd aan de nieuwe wet en dan moet je dat ook nakomen. De waterschappen leve- ren een stevige bijdrage en stellen menskracht en middelen beschikbaar. Maar het moet allemaal wel behapbaar blijven. Vandaar dat wij pleiten voor kleine stapjes en een praktische insteek.”


Waterschappen druk met vertalen naar BGT Om te voorkomen dat er in de digitale werkelijkheid appels met peren worden vergeleken, is voor het domein Ruimte gekozen voor de gemeenschappelijke standaard Basis- registratie Grootschalige Topografi e (BGT). Per 1 juli 2017 moeten alle overheden informatie over hun objecten in dat formaat hebben aangeleverd. Uit de maandelijkse voort- gangsrapportage van april blijkt dat de waterschappen in Midden-Nederland nog veel werk moeten verzetten om aan die verplichting te voldoen.


De Nederlandse gemeenten liggen wél goed op schema. Dat is mede te danken aan het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW). De Stichting Rioned startte enkele jaren geleden met deze open standaard voor het eenduidig vastleggen van gegevens in het stedelijk water- beheer. “Vanuit het GWSW is de vertaling naar BGT zo gemaakt”, zegt Eric Oosterom, projectmanager gegevens- beheer van Rioned.


WATERFORUM MEI 2017


41


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48