This page contains a Flash digital edition of a book.
Heeft u zelf ook een programma waaraan u de komende jaren werkt? “De Internationale Water Ambitie gaat bin- nenkort naar de Tweede Kamer en dat zal mijn agenda voor de komende jaren zijn. Daarin staat het samenbrengen van inter- nationale samenwerking en de Nederland- se aanpak ook centraal.”


Nederland is leading in de mondiale watersector. Wat zijn de unique selling points? “Dat zijn er vele. Van Nederlandse drink- watertechniek, de manier waarop we de fi nanciering in Afrika organiseren, de om- gang met de natuur in samenspraak met de veiligheid. Onze normering, onze ken- nis van kosten en baten. Waterveiligheid, waterschaarste en waterkwaliteit gaan in Nederland hand in hand. En ook in de uit- voering zijn we onderscheidend goed: be- drijven als Boskalis en Van Oord zijn inter- nationaal grote namen in de watersector. Projecten als de Hondsbossche en Pet- temer Zeewering of de Zandmotor zijn vi-


sitekaartjes die we in het buitenland nog veel beter over het voetlicht kunnen bren- gen. Ook omdat dat soort werken op een integrale manier zijn uitgedacht en gere- aliseerd: baggeraars, landschapsarchitec- ten, onderzoekers en beleidsmakers rea- liseren dit soort projecten gezamenlijk en dat inspireert anderen. Essentieel blijft het voor Nederland en de Nederlandse sector om voorop te willen en blijven lopen.”


Wie is Henk Ovink? Henk Ovink (1967) studeerde aan de Universiteit van Groningen Wiskunde, aan de Kunstacademies in Groningen en Den Haag en aan de TU Delft. HIj was zowel waarnemend directeur-generaal Ruimte en Water als directeur Nationale Ruimtelijke Ordening van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hij heeft gedoceerd aan verschillende (inter)nationale universiteiten, is lid van diverse adviesraden, was co-curator voor de 5e Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam en is hoofdredacteur van de publicatiereeks ‘Design and Politics’ (010 Publishers). Hij was lid van de Amerikaanse Hurricane Sandy Rebuilding Task Force, waar hij de lange termijn en innovatieve wederopbouw leidde. Het project Rebuild by Design heeft tot een regionale aanpak van de water- opgaven geleid. Innovatieve oplossingen om waterproblemen het hoofd te bieden zijn momenteel in uitvoering. Het project krijgt internationaal navolging. Hij blijft daarbij als watergezant betrokken.


WEGDEKREPARATIES


WEGDEK REPARATIETECHNIEKEN IN ASFALT OF BETON OSB "overseal-banding" scheur- en naadherstel VEF "v-flex" FLF "flex-fill"


scheur- en naadherstel scheur- en naadherstel


ILB "inlaid-banding" naadherstel FIF "fiber-flex" ARF "arma-flex"


naadherstel naadherstel


ELM "elasto-mastic" duurzaam herstel slaggaten ARA "anti-rafeling" CPL "compri-lastic" PUF "put-flex"


zoab naad reparatie


verruimingsvoeg in betonweg rioolput nivellering


WWW.KLARUW.COM Nr.5 - 2015 OTAR O Nr.5 - 2015TAR 9


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48