This page contains a Flash digital edition of a book.
Kom kennis delen op Betonwegendag 2015


Kennis delen, dat is het thema van de derde Betonwegendag op 29 september 2015. In de betonwegenwereld leeft het gevoel dat steeds meer kennis verdwijnt. De aanwezige kennis zit vooral bij de oudere professionals en de aanwas is onvoldoende. Daarom staat deze edi- tie van de Betonwegendag geheel in het teken van kennisdeling.


oor de Betonwegendag is er voor zowel opdracht- gevers, wegbeheerders, bestekschrijvers, als techni- sche specialisten een interessant programma opge- steld. De dag begint en eindigt met plenaire sessies en voor en na de lunch zijn er workshops in twee parallelsessies. De ene reeks sessies richt zich vooral op opdrachtgevers, de an- dere op specialisten. Tijdens elke workshop zijn er twee pre- sentaties en is er voldoende tijd om met de sprekers en deel- nemers kennis te delen.


V


Kennisplatform Betonwegen Tijdens de Betonwegendag 2013 werd het Kennisplatform Betonwegen gelanceerd. Een platform voor en door deskun- digen op het gebied van betonverhardingen en -wegen die zich inzetten om kennis te ontsluiten en praktisch toepasbaar en toegankelijk te maken. Dit gebeurt niet alleen via publica- ties, de website en de tweejaarlijkse Betonwegendag, maar ook via themabijeenkomsten voor en door leden waar deelne- mers kennis halen en brengen.


Iedereen die professioneel werkzaam is in beheer, ontwerp, advies, uitvoering, kwaliteitsbeheersing, kennisontwikkeling van weginfrastructuur en die kennis wil verkrijgen en/of de- len met andere professionals kan lid worden van het Kennis- platform Betonwegen. Het lidmaatschap is persoonlijk, er zijn geen kosten aan verbonden. Meer informatie hierover is te vinden op de website www.kennisplatformbetonwegen.nl


Kennismodule Betonverhardingen


Begin 2015 is de CROW Online Kennismodule Betonverhar- dingen beschikbaar gekomen. Deze kennismodule bevat de laatste stand van zaken op het gebied van betonverhardin- gen, waaronder rotondes, wegverbredingen en basiscon- structies. Toegang daartoe is gratis voor de leden van het Kennisplatform Betonwegen.


Het thema van de Betonwegendag 2015 ‘Kennis delen’ sluit in het verlengde van Kennisplatform en Kennismodule goed aan om marktpartijen op deze dag bijeen te brengen en hun ken- nis te laten delen.


Expositie


Tijdens de Betonwegendag bestaat de mogelijkheid exposi- tieruimte te reserveren. De expositie bevindt zich in dezelfde ruimte waar ook de ontvangst, pauzes, lunch en netwerkbor- rel plaatsvindt.


Meer informatie: De Betonwegendag wordt georganiseerd door het Cement- &BetonCentrum in samenwerking met CROW, en de Commissie Cementbeton Wegenbouw van de Vakgroep Specialistische We- genbouw van Bouwend Nederland. Contactpersoon: Wim Kramer, Cement&BetonCentrum. www.betonwegendag.nl


28


Nr.5 - 2015 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48