This page contains a Flash digital edition of a book.
‘s Werelds grootste kokos geluidsscherm staat in Bussum


Bij het spoor in Bussum is een scherm van kokoselementen geplaatst van bijna 5000m2. Het is het grootste kokos geluids- scherm ter wereld.


uit het Bureau Sanering Verkeerslawaai en de nota Mobiliteit. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat raildempers en geluidsschermen aangebracht dienen te worden om aan de geluidsnormen te kunnen voldoen. ProRail heeft samen met de gemeente Bussum besloten om het scherm uit te voeren in kokosele- menten, met aan beide zijden Hedera beplanting. Knipscheer Rail-Infra teken- de voor het 2,6 kilometer lange scherm.


V


Zo min mogelijk overlast Doordat het spoor het winkelhart van Bussum doorsnijdt heeft de gemeente Bussum hoge eisen gesteld aan omge- vingsmanagement, om bewoners, win- kelend publiek en de winkeliers zo min mogelijk overlast te laten ondervinden van de werkzaamheden. Zo mochten


42 Nr.5 - 2015 OTAR


oor het spoor in Bussum is on- derzoek gedaan naar de sane- ring van spoorweglawaai van-


de spoorwegovergangen niet gestremd worden, waarmee het gebruik van bui- tendienst gesteld spoor is uitgesloten. De werkzaamheden mochten ook niet ’s nachts of in het weekend worden uit- gevoerd. Op enkele aanvoerwegen gold een aslastbeperking, waarbij inzet van groot materieel was uitgesloten.


Specifi eke uitvoeringsmethode Ook de bevoorrading van de winkels mocht niet worden belemmerd, daar- naast is de ruimte naast het spoor zeer beperkt. “Deze factoren maken dat de uitvoering van het project haast onmo- gelijk is”, stelt Arjan Beens, bedrijflei- der bij Knipscheer Rail-Infra. “Tijdens de calculatiefase is hiervoor een specifi eke uitvoeringsmethode bedacht. Hiermee won Knipscheer Rail-Infra de inschrij- ving. Hiervoor diende wel het eigen spe- cialistische materieel nog verder te wor- den aangepast.”


Zo heeft Knipscheer in eigen beheer een boormotor ontwikkeld om de stalen fun- deringspalen geluidsarm en trillingsvrij aan te brengen. “Deze boormotor is zo ontwikkeld dat ook grotere en kleinere diameters kunnen worden aangebracht. Bij de ontwikkeling van deze boormotor is vooral gekeken naar effi ciëntie en be- perking van de milieubelasting. Vanwe- ge de beperkte ruimte diende de reeds eerder ontwikkelde compacte montage- kraan op rupsen ook verder door ont- wikkeld te worden.”


Beens is trots op het projectteam dat verantwoordelijk is voor het resultaat: “Gelet op alle uitdagingen, is het in 2015 afgeronde project, een prestatie van groot formaat.”


Meer informatie: www.knipscheer.com


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48