This page contains a Flash digital edition of a book.
Willem Hartman, Vialis: ‘Coöperatieve systemen nemen een vlucht’


40 procent van de fi les op de A58 ontstaat door onverwacht remgedrag van een automobilist. Het ministerie van Infrastruc- tuur en Milieu heeft de markt uitgedaagd om voor dit soort ‘spookfi les’ een slimme oplossing te bedenken. Eind 2014 start- ten de eerste testen. Vialis is geselecteerd om in het perceel ‘wegkantsystemen’ de spookfi ledienst verder te ontwikkelen. Tekst: Evert Haverkamp


“T


oen de aanbesteding voor het project Spookfi les A58 zich aandiende zijn we hier gelijk mee aan de slag gegaan”, vertelt Willem Hartman, direc-


teur business unit Informatietechnologie & Mobiliteit bij Via- lis. “Hier wilden we graag aan meedoen, want het is een mooi grootschalig project in coöperatieve technologie en ‘next le- vel’ wegkantsystemen. De technologie hebben we in huis. Als markt en overheid werken we nu samen om een nieuwe stan- daard te defi niëren.”


Hartman signaleert dat de complexiteit van verkeersmanage- ment toeneemt. “Nieuwe voertuigen worden uitgerust met technologie om met elkaar (vehicle-to-vehicle) en met de wegkant (vehicle-to-infrastructure) te communiceren. Om die technologie ten volle te benutten, zijn er er wegkantbakens ontwikkeld, waarmee ook bestaande infrastructuur onderdeel wordt van dit nieuw te bouwen coöperatieve netwerk. Hier communiceren voertuigen met systemen langs de kant van de weg, bijvoorbeeld om bestuurders een snelheidsadvies te ge- ven waardoor de doorstroming op het traject verbetert.”


Doorbraak


Hartman is ervan overtuigd dat coöperatieve systemen een grote vlucht gaan nemen. “Er is nu echt wel sprake van een doorbraak en het A58 project heeft daar zeker aan bijgedra- gen. Het gaat hier om het fi netunen van coöperatieve techno- logie. De interactie tussen weggebruiker en verkeer wordt veel intensiever en er is veel meer mogelijk. Het gaat ook niet om fi les alleen. Het potentieel voor coöperatieve technologie is enorm, ook binnenstedelijk. Het kan er bijvoorbeeld ook aan bijdragen dat je op basis van fi jnstof-emissie vrachtverkeer voorrang geeft.” Voor het A58-project werden drie percelen gedefi nieerd; data-inwinning (over de situatie op de weg), ser- vice-provider (aanlevering op maat gemaakte informatie aan


Ook de andere business units bij Vialis zitten volgens Hart- man op één lijn. “Coöperatieve technologie wordt hier breed gedragen. Ook bij grote projecten hebben we dit ‘in de koffer’. De verantwoordelijkheid voor technische oplossingen wordt bij specialisten als Vialis neergelegd. Voor wegbeheerders wordt het steeds moeilijker om dit in eigen beheer te houden. Juist omdat het complexe materie is gaat het meer om ont- zorgen en schuiven wij steeds meer op richting dienstverlener. Hier zit een enorme groei in.”


Meer informatie: www.vialis.nl Nr.5 - 2015 OTAR O Nr.5 - 2015TAR 17


Informatietechnologie & Mobiliteit De business unit Informatietechnologie & Mobiliteit van Vialis richt zich op dienstverlening rondom mobiliteitsvraagstukken. IT&M werkt aan optimalisatie van de doorstroming en veiligheid in een netwerk door onder andere netwerkregelingen, applicatieprogramma’s, coöperatieve systemen en verkeerscentrales.


weggebruikers) en wegkantsystemen (communicatiesystemen langs de kant van de weg). Vialis werd voor dit laatste perceel geselecteerd.


Fascinerend


Hartman: “De schaalgrootte van dit project maakt het fasci- nerend. Dit is uitdagender dan een systeem plaatsen met een paar verkeerslichten. Er wordt door projectpartners samenge- werkt aan nieuwe architectuur, samen komen we verder. Die architectuur is succesvol. En het geleerde kunnen we gelijk in praktijk brengen.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48