This page contains a Flash digital edition of a book.
schikbaar gesteld. Het zijn stuk voor stuk baanbrekende plannen die inspelen op de onzekerheden van overmorgen op het ge- bied van klimaatverandering, economi- sche en ook sociale opgaven en kansen.”


U was eigenlijk al watergezant voordat u als eerste die functie kreeg?


“Die adviesfunctie in de Verenigde Staten is misschien wel een aanleiding geweest. Bij de drie betrokken ministeries Infra- structuur en Milieu, Economische Zaken en Buitenlandse Zaken heeft in ieder ge- val de zorg over de impact van water door klimaatverandering een hoge prioriteit. Zo- wel een te veel aan water in sommige ge- bieden op de wereld, als een tekort in an- dere delen. Zeker is dat veertig procent van de wereldbevolking in de komende decennia door waterproblemen bedreigd wordt. Nederland heeft heel veel kennis in huis op het gebied van schaarste, te veel en vervuild water, maar ook veel kennis en expertise over hoe je het beste aan die opgave kan werken, welke samenwerking essentieel is en hoe je innovatie verbindt met een lange termijn aanpak. Met onze ervaring en expertise kunnen we andere landen echt helpen.”


Dat klinkt aardig, maar Nederland heeft toch ook een economisch belang? “Dat is zeker het geval. Nederland is een wereldleider op het gebied van water, in alle aspecten van veiligheid, schaarste en kwaliteit en in het managen en orga-


8 Nr.5 - 2015 OTAR


niseren van die opgaven. Met die enor- me impact van water wereldwijd op de bevolking wordt ook de regionale eco- nomie bedreigd. Nu al is is negentig pro- cent van alle natuurrampen watergerela- teerd. We moeten nu veranderen en ons voorbereiden op de toekomst. Nederland heeft de kennis, expertise en ervaring en het is fantastisch om internationaal sa- men te weken met andere landen, orga- nisaties en lokale partners. Samenwerken om de wereld te verbeteren. En met die enorme opgaven is het ook ons bedrijfsle- ven dat daar aan kan verdienen. Wij kun- nen helpen om het opdrachtgeverschap internationaal te versterken, zodat die complexe vragen ook op een goede en in- tegrale manier worden aangestuurd. Dan maakt ons bedrijfsleven een betere kans om daar onze kennis en expertise in kwijt te kunnen. Dat is een drievoudige winst: we bouwen wereldwijd begrip en capaci- teit op om te werken aan een waterveilige wereld, de wereld verbetert echt en onze topsector water verdient daar, in samen- werking met anderen een goede boterham mee.”


Samenwerking op wat voor manier?


“Het simpelweg kopiëren van Nederland- se oplossingen in het buitenland is zel- den effectief. Een exportproduct op de post doen, werkt niet. Het is de kunst om onze aanpak en expertise te verbinden met de verschillende culturele, organisa- torische en geografische condities. Dat is een cultuurverandering op zich. Dat is ook een belangrijke uitdaging voor Neder- landse bedrijven, waarmee zij zich kun- nen onderscheiden. Ik probeer de Neder- landse expertise wel beter te matchen op vragen die elders in de wereld leven, maar concentreer mij vooral op de institutionele voorwaarden die een goede en liefst inno- vatieve ontwikkeling én uitvoering van wa- terprojecten mogelijk maken.”


Waar in de wereld kan die Nederlandse expertise het beste van pas komen? “Wat wij allang wisten, maar wat onlangs ook door het World Economic Forum is bevestigd, is dat water werelds’ grootste risico is. En de enorme impact die water heeft op de wereld wordt alleen maar groter. Tegelijk is die impact overal anders. Het gaat om waterkwaliteit, om


gebieden die met enorme droogte te maken hebben en urbane delta’s die juist door overstromingen bedreigd worden. Dat zijn niet alleen kwesties die in Azië of Afrika spelen, maar ook in Europa en Amerika. Vorig najaar had Duitsland te maken met rivieren die buiten hun oevers traden. Dat betekende een kostenpost van maar liefst zeven miljard euro. Ook voor een economische grootmacht als Duitsland is dat heel erg veel geld. Zo is het ook in Europa van belang om ons land en onze steden klimaatbestendig te maken. Kopenhagen, dat zich promoot als een van de meest ‘sustainable cities’ in de wereld, worstelt met te veel aan water en ook in Nederland zijn we nog lang niet klaar. Het wordt wel eens over het hoofd gezien, maar Europa is goed voor 46 procent van de omzet in de Nederlandse watersector.”


Waar bestaan de dagelijkse werkzaamheden van een watergezant eigenlijk uit? “Mijn werk vul ik op verschillende manie- ren in. Een onderdeel ligt in de lijn van di- plomatie. Dat betekent samenwerking met verschillende landen zoeken, maar ook met de VN, de Wereldbank en het World Economic Forum. Overal op de wereld sa- menwerking zoeken om kwetsbare plek- ken aan te pakken. Het gaat natuurlijk wereldwijd, net als in Nederland, ook om waterbewustzijn. Ik geef veel lezingen en praat met veel organisaties om een beter begrip van de opgaven te krijgen en daar- mee zicht op de oplossingen. Met Noord- hoff en Lijn 43 heb ik het initiatief geno- men voor een Wereld Water Atlas. Waar ik ook ben, mijn verhaal begint altijd met Nederland, onze eeuwenlange kennis en onze ervaring is werkelijk uniek. Daar moeten we natuurlijk blijvend in investe- ren. Elke keer als ik over de Deltawerken fiets, rijd of wandel ben ik weer trots. Trost ook op het huidige Deltaprogramma. Dat een parlement zich tot 2050 committeert aan een integrale wateraanpak is uniek in de wereld. Daar staat men in het buiten- land echt van te kijken. Het programma ‘Ruimte voor de Rivier’ is ook zo’n schit- terend voorbeeld van Nederlands vernuft: met het water meebewegen in plaats van alleen maar hoge dijken opwerpen. En de waterschappen zijn een prachtig voor- beeld hoe onze waterdemocratie al eeu- wenlang institutioneel is georganiseerd.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48