This page contains a Flash digital edition of a book.
programma Zeehavens in gang


“Het project is een kwestie van lange adem, het groene licht zal - vermoed ik - in 2017 worden gegeven. Zo’n ver- binding is alleen waardevol als je er alle modaliteiten aan verbindt, daar moet nu dus goed over nagedacht worden. Dan denk ik niet alleen aan waterwe- gen, maar ook aan spoorverbindingen en wegen. Die wegenstructuur is in Zee- land met de Westerscheldetunnel en de Sluiskiltunnel behoorlijk verbeterd. Bo- vendien is er de Traktaatweg, die aan Zeeuwse kant nu aansluit op de Ha- venweg in Gent, waardoor je zo op het autowegenstelsel komt - de E40 naar Brussel en de E19 naar Kortrijk. Maar er is een heel krakkemikkig spoorlijn- tje, waar ik nu met de minister over de- batteer. Die spoorverbinding gaat maar over een paar kilometer, dus dat hoeft geen enorme aderlating te zijn. Natuur- lijk is het bij het verdelen van ’t geld al- tijd knokken, maar ik denk echt dat Ne- derland er verstandig aan doet naast alle investeringen die Frankrijk en België doen, dit van Nederlandse kant aan te pakken. Ik vind dat de minister daar nog erg afhoudend op reageert. Ik snap dat, omdat de beslissingen van Franse kant nog genomen moeten worden, maar dit zal toch in de komende jaren budgettair op de agenda moeten komen.”


“Ik reis zelf per trein tussen mijn woon- plaats Middelburg en Den Haag. Dat vind ik prettig, want dan kan ik werken. Maar die trein stopt helaas wel erg vaak. Dat is op sommige andere trajecten ook zo. Ik vind dat het spoor daardoor niet genoeg concurreert met het autover- keer. In Zeeland gaat het op zich met de wegen goed. De N61, wat een gevaarlij- ke weg was, wordt verbreed. Ook de A4 wordt voltooid. En bij Middelburg is bij de N57 een aquaduct gemaakt, waar-


door de stad ontlast is van verkeer. Daar zijn we redelijk content over. Het laatste strijdpunt in Zeeland was nog een af- slag van de A58 naar het ziekenhuis van Goes. Maar daar is inmiddels ook een toezegging voor. Verder moeten we ons in mijn regio de komende tijd vooral toe- leggen op de vaarroutes en de wandel- fi ets-, en ruiterpaden, want Zeeland is natuurlijk een recreatieprovincie.”


“We hebben veel discussie gehad over de Hedwigepolder, daar wil ik het lie- ver niet meer over hebben. Maar de uit- baggeringsproblematiek van de Wes- terschelde wil ik nog wel onder de aandacht brengen. We moeten natuur- lijk altijd afspraken met de Belgen ma- ken over de toegankelijkheid van ha- vens en er liggen nog een flink aantal bulten voor de haven van Vlissingen. Daar is al heel lang strijd over wie die zou moeten weghalen, en wie er moet betalen. Dat zeegebied is de verant- woordelijkheid van beide landen. Men denkt dat de strijd over de Westerschel- de in de zestiende eeuw werd gestre- den, maar ook in deze tijd wordt er nog heel wat strijd gevoerd over de toegan- kelijkheid van Antwerpen.”


“Tot zover wat betreft mijn eigen regio, maar ik ben natuurlijk voor het hele land in charge. In Groningen heeft het haven- schap nog problemen met de diepgang, en ook wat betreft de afspraken met Duitsland. Amsterdam heeft de sluis bij IJmuiden, die komt 10 jaar eerder. Een megaproject waar nog heel wat werk te halen valt. Ook in de binnenwateren zijn nog verbeteringen nodig, zoals bij Eef- de en in de Twentekanalen bijvoorbeeld. Ik zou ook Meppel willen noemen, daar zijn allerlei initiatieven om meer water- gebonden activiteiten te ontwikkelen die


vragen om een verbetering van de vaar- routes. Dus ook daar verwacht ik nog genoeg werk aan de winkel.”


“In het algemeen vind ik dat er bij de bezuinigingen bij Rijkswaterstaat nog- al pennywise and pound-foolish wordt gedacht; het terugbrengen van de sluis- en brugbediening, net als die nieuwe infrastructuur er ligt, acht ik niet ver- standig. Daar ben ik momenteel over in discussie met de minister. Voor de Maas hebben we met moties kunnen regelen dat die vierentwintig-uurs-bediening te- rug is. Voor de Twentekanalen speelt dit ook nog. De minister vindt dat de pro- vincies daar aan moeten meebetalen, bij de rijke provincies heb ik daar niet zo- veel moeite mee, maar er zijn ook ar- mere provincies, waaronder Zeeland en Zuid-Holland, die kunnen daar veel moeilijker budget voor vrijmaken. Dan vind ik dat er van overheidswege steun moet komen.”


REAGEREN?


Mail naar info@otar.nl Nr.5 - 2015 OTAR


O Nr.5 - 2015TAR 31


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48