This page contains a Flash digital edition of a book.
moest over het dak van de tunnel heen en in de opdracht was opgenomen dat de lijn maximaal één jaar buiten gebruik mocht zijn. Uiteindelijk heeft de aannemer, door eerst een deel van de landtunnel vlak naast de trambaan aan te leggen, en direct daarna het spoor er overheen te leiden, de buiten- dienststelling kunnen beperken tot tien weken.”


Test tunnelinstallatie De landtunnel is inmiddels gereed en dezer dagen wordt be- gonnen met het testen van de tunnelinstallaties. “Ook hier zijn we gebonden aan de landelijke tunnelstandaard inzake de veiligheid en uiteraard hebben we veel geleerd van ande- re tunnelprojecten. Alle technische installaties zijn inmiddels aangebracht en in bedrijf gesteld. Het wordt de komende maanden even spannend of alles goed functioneert, maar we hebben er een goed gevoel over dat alles bij de oplevering in december naar behoren werkt.”


De nieuwe weg krijgt van Delft naar Schiedam twee rijstro- ken met een ruimtereservering voor een extra rijstrook. Van Schiedam naar Delft is de weg drie rijstroken breed. “Daar ligt een verkeersonderzoek aan ten grondslag”, licht Van der Meer toe. “De drie rijstroken richting Delft hebben vooral te maken met het vele verkeer tijdens de ochtendspits dat zich vanaf het havengebied richting Randstad begeeft. Naar verwachting gaan er dagelijks zo’n 128 duizend motorvoertuigen over de nieuwe weg en tijdens de spits ongeveer tienduizend per uur.”


Versterking leefbaarheid


In opdracht van Rijkswaterstaat legt de aannemerscombina- tie A4all aan de oostzijde van de A4 ook een fietspad aan tus- sen de Woudweg in Schiedam en de Zuidkade bij Delft. Daar- naast worden ook zogenaamde struinpaden voor recreanten langs het traject gerealiseerd. Omdat het project onderdeel uitmaakt van het IODS, is samen met de bestuurlijke partners gekeken naar de mogelijkheid om de aanleg van de A4 uit te nutten door tegelijkertijd ook de leefbaarheid van het omlig- gende gebied te versterken. Dat heeft geleid tot tal van klei- nere projecten zoals het uitkopen en verplaatsen van enkele glastuinbouwbedrijfjes die niet in het polderlandschap pasten, het introduceren van ‘Groenboeren’ en de aanleg van wandel- en fietspaden, mountainbikeparcours, ruiterpaden, kanorou- tes en dus ook de sportvoorzieningen op de landtunnel.


Samenwerking met aannemer Over de samenwerking met en prestaties van de aannemers- combinatie A4all is Van der Meer uiterst tevreden. “Wij zitten in een ketenpark bij Schiedam waar tevens een informatie- centrum voor de bewoners is ondergebracht en vlak daar- naast ligt het ketencomplex van de aannemerscombinatie die het werk uitvoert. De lijntjes zijn dus letterlijk en figuurlijk heel kort zodat we elkaar bij onduidelijkheden direct kunnen op- zoeken. Dat werkt erg goed!”


Als contractvorm is overigens niet gekozen voor een DBFM- contract, zo verklaart Van der Meer desgevraagd. “Dit stuk- je rijksweg is met zijn bescheiden zeven kilometer slechts een klein deel van het geheel namelijk, de A4 tussen Amster-


24 Nr.5 - 2015 OTAR


dam en Antwerpen. Rijkswaterstaat kiest juist voor grotere onderhoudscontracten omdat daarbij schaalvoordeel wordt gehaald. Wel blijft het onderhoud van de tunneltechnische installatie voor een periode van acht jaar bij de aannemers- combinatie.”


De totale projectkosten sluiten op dit moment op 600 miljoen euro, inclusief grondverwerving, voorbereidingskosten en 60.000 m2


geluidscherm.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48