This page contains a Flash digital edition of a book.
s Bron: Bosch Slabbers Landschapsarchitecten ism ZJA in opdracht van A4All


D


e A4 vormt een belangrijke noord-zuid verbinding in de Randstad en de aanleg van het traject Mid- den- Delfland zorgt voor een betere verbinding tus-


sen Rotterdam en Den Haag, ontlast de A13 en moet ook het vele sluipverkeer op het onderliggende wegennet aanmerke- lijk doen afnemen. Het tracé, dat dwars door het open polder- landschap en weidevogelgebied van Midden-Delfland voert, is vanaf de jaren zestig inzet geweest van veel verzet en pro- test door omwonenden en natuur- en milieuorganisaties, die de plannen onacceptabel vonden vanwege de aantasting van het landschap. Tal van procedures en heftige discussies volg- den tot in de Tweede Kamer. Uiteindelijk werd een oplossing gevonden die veel van de bezwaren weghaalde en kon op 12 april 2012 de eerste spade de grond in. Het project wordt uit- gevoerd door de aannemerscombinatie A4all, bestaande uit Boskalis, Heijmans en VolkerWessels.


Toonaangevend voorbeeld Aan de officiële openingshandeling van het eco-aquaduct vo- rige maand - tijdens de Dag van de Bouw - werd een extra feestelijk tintje gegeven omdat het bouwwerk in vele ogen een toonaangevend voorbeeld is van de landschappelijke inpas- sing van rijksweg A4 Delft-Schiedam. Het is onderdeel van het programma ‘Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schie- dam’ (IODS) waarmee - naast de aanleg van de rijksweg - is geïnvesteerd in de kwaliteit van Midden-Delfland en het ste- delijk gebied tussen Schiedam en Vlaardingen. Het eco-aqua- duct staat symbool voor de samenwerking en verbinding tus- sen alle partijen die aan IODS meewerken. Dat is de reden dat bestuurders van Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, ge- meenten Midden-Delfland en Schiedam, het Hoogheemraad-


22 Nr.5 - 2015 OTAR


schap van Delfland, Natuurmonumenten en de aannemers- combinatie A4all bij de plechtigheid aanwezig waren.


Aaneenschakeling van uitdagingen “Niet alleen dit eco-aquaduct is tamelijk uniek, dat geldt voor het hele traject van dit deel van de A4. Al was het alleen maar vanwege de vele kunstwerken en het vele constructieve werk dat binnen die zeven kilometer is opgenomen”, reageert Jör- gen van der Meer, omgevingsmanager A4 Delft-Schiedam bij Rijkswaterstaat. “Het is een aaneenschakeling van uitdagin- gen: vanaf Delft gezien eerst een stuk snelweg van een kilo- meter op maaiveldniveau, vervolgens twee en een halve ki- lometer half verdiept, dan anderhalve kilometer verdiept en tenslotte twee kilometer landtunnel voordat de A4 aansluit op de A20 bij het Kethelplein. Dit alles om de kwaliteit van de leefomgeving: de weg is vanaf het maaiveld ‘onzichtbaar’, ge- luidsoverlast wordt daarmee zoveel mogelijk beperkt en, ze- ker met het eco-aquaduct, een aaneengesloten natuur- en re- creatiegebied blijft behouden.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48