This page contains a Flash digital edition of a book.
Vier verschillende zones


Het eco-aquaduct is uitgewerkt door Stijn Koole van Bosch Slabbers Landschapsarchitecten, samen met ZJA Architec- ten. Het vormt één geheel met de omgeving en is met zijn breedte van 40 meter en lengte van 100 meter een essentiële schakel voor het natuur- en recreatiegebied van Midden-Delf- land. Het is een ecopassage over de snelweg en een aqua- duct voor de Slinksloot en de Zweth, twee historische hoofd- watergangen. Land en water steken dus gezamenlijk over. Op het eco-aquaduct zijn vier verschillende zones te onderschei- den die via een flauwe helling in elkaar overlopen en daarmee verschillende typen natuur dicht naast elkaar opleveren: een natte zone, rietzone, graslandzone en een zone met beplan- ting.


Niet alleen kleinere dieren, zoals hermelijnen, salamanders, rugstreeppadden, modderkruipers, vissen en vogels kunnen hier van profiteren, ook kano’s kunnen de oversteek maken en wandelaars kunnen over het eco-aquaduct via vlonders en bruggen. “Wij hebben de Slinksloot omgeleid naar de Zweth zodat zij in één keer de A4 oversteken”, vertelt Van der Meer. “Maar bij de aanleg van het eco-aquaduct is tevens rekening gehouden met de veenklink die dit gebied kenmerkt en dus de bodemdaling aan weerszijde van het bouwwerk die daar het gevolg van is. Op zich is het eco-aquaduct diep genoeg aangelegd, maar om de bodemdaling te compenseren, of be- ter gezegd om te kunnen garanderen dat er voldoende water overheen kan, hebben we de zaak flexibel ingericht zodat we de sloot altijd nog kunnen verbreden.”


De slappe veenlaag in het gebied van Midden-Delfland vroeg veel creativiteit van de aannemerscombinatie, vertelt Van der Meer. “Tussen Delft en Schiedam hadden we het grote voor- deel dat daar al sinds 1972 een zandlichaam lag om het weg- tracé voor te belasten. Daardoor was de veenlaag al zodanig ingeklonken dat we geen palen onder de wegconstructie van de verdiepte ligging hoefden aan te brengen. De weg ligt ge- woon op de ondergrond en er vindt nauwelijks nog verzak- king plaats.”


Laag van Kedichem Bij de verdiepte ligging, ter hoogte van het eco-aquaduct, ligt de weg op het diepste punt negen meter onder maaiveld. Over een lengte van een kilometer zijn hier aan weerszijde van het tracé cementbentonietwanden aangebracht die reiken tot in de 45 meter diepe en waterdichte kleilaag van de ‘Laag van Kedichem’. Boven in de cementbentonietwanden zijn sta- len damwanden geplaatst die door groutankers worden ge- fixeerd. Daar waar de weg half verdiept is aangelegd, ligt het wegdek op bijna 3,5 meter onder maaiveld en is aan weerszij- de een zichtdijk aangelegd zodat de weg niet vanuit het om- ringende gebied te zien is.


30 meter lange heipalen


In het zuidelijk deel van het traject waar de landtunnel is aan- gelegd, bleek bij vooronderzoek dat daar enorm lange hei- palen gebruikt moesten worden. Van der Meer: “Ruim dertig meter, zo’n beetje de langste heipalen die in Nederland wor-


Tramlijn


Ook dit was een uitdaging voor de aannemerscombina- tie, omdat ter hoogte van de Brederodeweg een tramlijn lag, haaks op het tracé van de A4. “Het spoor van deze tramlijn Nr.5 - 2015 OTAR


O Nr.5 - 2015TAR 23


den gebruikt.” Het betreft hier het deel waar de weg Midden- Delfland verlaat en tussen Schiedam en Vlaardingen richting Kethelplein gaat. Van der Meer: “Hier waren de uitdagingen weer heel anders. Hier is sprake van verstedelijkt gebied met veel woningen langs het tracé, ook hoge bebouwing. Daar zouden normaal gesproken dan enorme geluidschermen moeten worden aangebracht van wel dertien meter hoog. Zo- ver is het echter niet gekomen omdat daar, geheel tegen de wens van de bevolking in, dan een enorme barrière zou ver- rijzen die elk contact tussen de wijken aan weerszijde onmo- gelijk maakt. De aanleg van een landtunnel lag daarom het meest voor de hand. Tegelijkertijd is daar werk met werk ge- maakt door de tunnel af te dekken met een laag grond waar- op een sportpark wordt aangelegd, enigszins vergelijkbaar met de oplossing die voor de A2 bij Utrecht is gekozen.”


Van der Meer vertelt dat de landtunnel in feite in twee delen is opgebouwd. In het deel tussen de noordelijke tunnelmond en de Brederodeweg ligt het wegdek op maaiveldniveau en het tunneldak op bijna zes meter boven maaiveld. Van de Breder- odeweg naar het Kethelplein, waar de A4 aansluit op de A20 en verder gaat richting Beneluxtunnel, stijgt het niveau van het tunneldak tot ongeveer 12 meter boven maaiveld omdat de A4 hoog aansluit op het Kethelplein.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48