This page contains a Flash digital edition of a book.
Meer innovaties bij geluidsschermen


Rijkswaterstaat werkt volgens De Jong prima mee, ondanks de organisatorische problemen die geluidsschermen met ver- schillende functies opleveren. “In het energieakkoord met de SER is afgesproken dat Rijkswaterstaat derden in staat moet stellen energieprojecten op te zetten. De wil is er dus wel bij iedereen, maar het gaat om een experiment. Dit is allemaal nieuw en we moeten nog veel uitzoeken.”


Opbrengst Hoe groot het succes van energieleverende geluidsschermen zal worden, hangt volgens De Jong vooral af van de prijs die de opgewekte stroom oplevert. Er bestaan verschillende re- gelingen en tarieven voor het terugleveren van stroom aan het net. Volgens De Jong is dit in het geval van de energieopwek- kende geluidsschermen allemaal nog niet uitgekristalliseerd. Particulieren kunnen bijvoorbeeld salderen, waarbij ze de ge- leverde stroom kunnen aftrekken van hun eigen energiereke- ning. Om grote projecten rendabel te maken, is ook SDE-sub- sidie mogelijk van het ministerie van economische zaken. De Jong: “We zoeken naar manieren om stroom af te zetten die een positieve businesscase opleveren. De postcoderoosrege- ling zou ook een goede optie kunnen zijn.” De postcode-roos- regeling houdt een korting op energiebelasting in bij geza- menlijk opgewekte duurzame stroom in een bepaald gebied.


Verkeersveiligheid? Leveren die geluidsschermen met zonnepanelen eigenlijk geen gevaar op voor het verkeer door spiegelingen? De Jong denkt van niet. “Je moet altijd nadenken over veiligheid als je een geluidsscherm plaatst. Er worden nu ook al schermen van glas gebouwd. Zonnepanelen zijn bovendien gemaakt om licht te absorberen, niet om te spiegelen.” Ook voor De Jong blijft het spannend hoe het allemaal uitpakt in de praktijk. “Het gaat om proefprojecten, waarbij succes niet op voorhand vaststaat. Maar dit kan een opstap worden naar een grote uit- rol van deze technieken. Het kan heel goed dat alles wat nu nog experimenteel is, over een paar jaar standaard is bij de aanleg van geluidsschermen. Het is heel spannend, over een jaar weten we meer.”


T-top op scherm Bovenop geluidsschermen kunnen zogenoemde T-toppen worden aan- gebracht, een soort dakjes. Die zorgen voor een extra geluidsreductie van twee decibel, zo stelt Bouwend Nederland. Een ander voordeel is dat nieuwe schermen dan minder hoog hoeven te worden. Langs de A2 bij Best bouwde Heijmans in 2013 zo’n scherm met een geluidsabsorbe- rende T-top. Het scherm kon daardoor 1,5 tot 2 meter lager worden dan in de oorspronkelijke plannen. Aan de bewonerskant werden hagen geplant, zodat zij een groen uitzicht hadden.


Schonere lucht Green4roads ontwikkelde Wall4Life, een gepatenteerd geluidsscherm dat niet alleen geluid, maar ook fijnstof in de lucht reduceert. Het gaat om een combinatie van een massieve prefab kern in combinatie met groene schermen met klimop en ruimtes daartussen. De vervuilde lucht wordt door de begroeide schermen gedrukt, waarna het fijnstof neerslaat, aldus het bedrijf. Dit zou een reductie van 20 tot 40 procent opleveren van fijn- stof. De muur kan worden verplaatst. Green4roads is een samenwer- kingsverband tussen bedrijven uit de groen- en techniekbranche.


In Nederland zijn eerder proeven gedaan met innovatieve geluidsscher- men met verschillende materialen en technieken luchtverontreiniging door het wegverkeer moeten verminderen. Maar deze experimenten bleken slechts marginaal bij te dragen aan een verbetering van de luchtkwaliteit. Rijkswaterstaat ging om die reden destijds niet over tot plaatsing.


Zig Zag Scherm Grontmij heeft een zogeheten Zig Zag Scherm zonder stijlen ontwikkeld, een modulair geluidsscherm van prefab onderdelen. Dit gebeurde in samenwerking met Immerz. Stedebouw Architectuur en Ballast Nedam. De voordelen van de vouwconstructie volgens Grontmij: een besparing van 10 tot 20 procent op bouwstoffen en kosten ten opzichte van con- ventionele betonnen geluidsschermen. Het scherm is ophoogbaar en uitbreidbaar, en kan eventueel worden verplaatst.


Trillingvrij heien Heien om een geluidsscherm te plaatsen, kan veel overlast opleveren en door trillingen mogelijk schade veroorzaken in de omgeving. Volker Staal en Funderingen gebruikte bij een project langs de zuidzijde van de A20 in Rotterdam een techniek om trillingvrij te heien, met zelf ontwik- kelde TVSi-palen.


34 Nr.5 - 2015 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48