This page contains a Flash digital edition of a book.
binnendijks en buitendijks gebied, met verschillende water- problemen. Omdat de overstromingen in buitendijkse gebie- den door het natuurlijke proces het eigen waterpeil weer ver- lagen, zijn ze relatief veilig. In de binnendijkse gebieden van Rotterdam richten verschillende partijen zich op innovatie- ve oplossingen om waterproblemen te reduceren of tegen te gaan. Rotterdam richt zich voornamelijk op de klimaatadap- tatie en beschouwt klimaatverandering niet als een bedrei- ging, maar als een kans; door toepassing van verschillende adaptieve maatregelen, gericht op het hemelwater vasthou- den, bergen een vertraagd afvoeren. Voorbeelden zijn water- pleinen, vergrootte riolering, groene daken en infiltratiezones. Andere steden nemen een voorbeeld aan deze adaptatie-aan- pak. Rotterdam blijft zoeken naar aanpassingen waardoor de stad sterker wordt op het gebied van waterveiligheid, soci- aal economisch en politiek gebied. Dit vraagt om lange ter- mijnstrategieën met een integrale aanpak. Rotterdam werkt samen en het delen van kennis is een belangrijke sleutel om de lange-termijnstrategieën te behalen. De stad wil in 2025 100% klimaatbestendig zijn en is daarnaast binnen het lan- delijke onderzoeksprogramma ‘Kennis voor klimaat’ benoemd als hotspot. Om de kennis op internationaal niveau te delen heeft Rotterdam het internationale kennisnetwerk ’Connecting in delta cities’ opgericht. De nieuwe generatie wordt ook be- trokken via de Hogeschool Rotterdam (Watermanagement) en de Erasmus Universiteit. Hierdoor heeft Rotterdam een ken- nisontwikkeling en toepassing opgericht van water- en delta- technologie.


worden genomen tegen overstromingen, dan zal de economi- sche groei vertragen en daarmee meer armoede ontstaan. De armen, jongeren en ouderen zullen wereldwijd kwetsbaarder en afhankelijker van elkaar worden. Het is daarom goed als jongeren zich bewust worden van wat er speelt in de wereld op het gebied van waterveiligheid, om de huidige en toekom- stige generatie te beschermen. Nu hebben we goede water- veiligheid, maar dat betekent niet dat het zo blijft.


Wereldwijde voorbeeldfunctie


Nederland dankt haar goede waterveiligheid en waterbeheer voornamelijk aan de bestaande waterschappen. Die dragen per jaar zo’n 180 miljard euro bij aan de nationale economie. Nederland heeft met haar waterschappen, waarbij 10 miljoen mensen achter een dijk wonen, een wereldwijde voorbeeld- functie. Binnen de politiek zijn wij het bijna altijd eens over veiligheid. De verdeling van de middelen en hoe deze aan te pakken, is en blijft een groot discussiepunt. Bij de strijd tegen wereldwijde waterproblemen moet niet alleen rekening wor- den gehouden met de technische oplossingen, maar ook met de politieke kant. Om tot duurzame oplossingen te komen, moeten politici verder kijken dan hun politieke termijn en reke- ning houden met de komende generaties. Politici en belang- hebbenden moeten zich beter gaan verbinden. Tegenwoordig is alleen veiligheid niet meer voldoende om Nederland en an- dere deltagebieden te beschermen tegen waterproblemen.


Dynamische waterstad Het deltagebied Rotterdam bestaat uit een groot oppervlak


26 Nr.5 - 2015 OTAR Nieuwe generatie


Nederland, met als voorbeeld de stad Rotterdam, staat be- kend om zijn integrale aanpak en de aan-elkaar-koppeling van verschillende sectoren. Deze aanpak spreekt veel landen aan. Ook de koppeling van onzekere lange-termijnontwikkelingen is van belang, maar daarnaast wordt tevens belang gehecht aan de korte-termijnbeslissingen. Kunnen wij blijven werken zoals we nu doen, of moet de oude en ervaren generatie een stapje terug doen en de kansen geven aan de nieuwe genera- tie? De oude generatie blijft vast zitten aan het werk wat zij al jarenlang doet, speelt op veilig. Maar met de toekomstige ri- sico’s moet er voor innovatieve oplossingen gekozen worden


Animatie Waterplein Benthemplein Rotterdam


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48